Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
07.02.2024. plkst. 10.30

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Centra kūts” ar kadastra Nr. 32580090306, kas atrodas Saulgriežu iela 3, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV–5129 un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32580090306 – 0.2463 ha platībā un kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 32580090166012 – 505.8 m2 platībā.

Izsoles sākumcena – 2312,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Nodrošinājums – 231,20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 6. februārim plkst. 12.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2024. gada 7. februārī plkst. 10.30, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam, ne vēlāk kā līdz 2024. gada 6. februārim plkst. 12.00, jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā un izsoles nodrošinājums 10 % – 231,20 EUR (divi simti trīsdesmit viens euro un 20 centi) ar norādi “Centra kūts, Klintaines pagasts izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, norēķinu kontā: A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un Aizkraukles novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads) jāiesniedz izsoles noteikumu 5.3. punktā minētie dokumenti.

Izsoles objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku pa telefonu +371 28388533.

Izsoles noteikumi