Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 15.04.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 16.05.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Mazā Sporta ielā 17, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novada ar kadastra Nr. 3282 008 0635 – 0,1499 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 4190.28 EUR. Izsoles solis – 100.00 EUR. Nodrošinājums – 419.03 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10.00 EUR. Izsoles sākums – 15.04.2022. plkst.13:00., izsoles noslēgums 16.05.2022. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 419.03 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000074812, norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Iepazīties ar Objektu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo pārdodamo objektu un ir izsoles rīkotāja rīcībā, var iepriekš sazinoties ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvi pa tālruni +37165197247 (pirmdienās un ceturtdienās).