Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
izsoles noslēgums 09.08.2022. plkst. 13.00 Izsoles sākums – 10.07.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Pērses iela 23, Jaunjelgavā, kas atrodas Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 32070020690, kas sastāv no vienas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 32070020690 – 0.1656 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 3182,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums –318,20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR. Izsoles sākums – 10.07.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.08.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 318,20 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Saskaņot objekta apskates laiku iespējams Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29122684.