Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
07.02.2024. plkst. 10.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli piederošā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Randēnu iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas sastāv no zemes gabala  0,2912 ha platībā un nedzīvojamās ēkas.

Kopējā platība, ha

Sākumcena (bez PVN)

Izsoles Solis (10 % no nosacītās sākumcenas)

Izsoles laiks

0,2912

256,67

25,67

07.02.2024. plkst. 10.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 6. februārim plkst. 13.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2024. gada 7. februārī plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Randēnu iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads nomas tiesību izsolei”,, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 28764885).

Īpašuma nomas izsoles noteikumi

1. pielikums

2. pielikums