Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.04.2023. plkst.13.00 izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Reinholda ielā 6, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novada ar kadastra Nr. 32820080082, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32820080083 - 0,1879 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 5280.00 EUR. Izsoles solis – 100.00 EUR. Nodrošinājums – 528.00 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20.00 EUR. Izsoles sākums 10.04.2023. plkst.13.00, izsoles noslēgums 10.05.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 528.00 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000074812, norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Iepazīties ar Objektu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo pārdodamo objektu un ir izsoles rīkotāja rīcībā, var iepriekš sazinoties ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvi pa tālruni +371 65197247 (pirmdienās un ceturtdienās).