Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.02.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 13.03.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, „Tupneši”, Seces pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3278 007 0290, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0290 – 0,67ha platībā un noliktavas ēkas 1300,1m2 platībā.

Izsoles sākumcena – 15109,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1510,90 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.02.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 13.03.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1510,90 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Objekta apskates laiku saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Seces pagasta pakalpojumu centru, sazinoties pa telefonu +371 27843100.