Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 03.06.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 04.07.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Ziedu iela 20A , kas atrodas Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 3282 008 0728 – 0,3330 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 8310.00 EUR. Izsoles solis – 100.00 EUR. Nodrošinājums – 831.00 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10.00 EUR. Izsoles sākums – 03.06.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 04.07.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 831.00 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000074812, norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Iepazīties ar Objektu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo pārdodamo objektu un ir izsoles rīkotāja rīcībā, var iepriekš sazinoties ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvi pa tālruni +371 65197247 (pirmdienās un ceturtdienās) vai +371 65133947.