Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst. 13.00 Izsoles sākums 12.09.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, „Kūlīši”,  Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3250 003 0265, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 003 0047 – 5,69ha platībā.

Izsoles sākumcena – 18242,00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1824,20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums – 12.09.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1824,20 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldes Daudzeses pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +371 26111718.