Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
10.01.2024. plkst. 11.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli piederošā nekustamā īpašuma - Jēkabpils ielā 3, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā pilsētas pirts telpas

Telpa

Kopējā telpu grupas platība, m2

Sākumcena (bez PVN)

Izsoles Solis (10 % no nosacītās sākumcenas)

Izsoles laiks

Pirts telpas

371,5

46,56

4,66

10.10.2024.

plkst. 11.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 9. janvārim plkst. 13.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2024. gada 10. janvārī plkst. 11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Jēkabpils ielā 3, Jaunjelgavā, telpu nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 28764885).

Telpu nomas tiesību izsoles noteikumi

1. pielikums

2. pielikums