Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles noslēgums 14.04.2022. plkst.13.00. Izsoles sākums 15.03.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 15 -14, Pļaviņas, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3213 900 0975, kas sastāv no dzīvokļa 61,1 m2 un 557/30837 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3213 001 1515 002. Īpašuma adrese: Rīgas ielā 15 -14, Pļaviņās, Aizkraukles novadā.

Izsoles sākumcena – 6435,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 643.50 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR. Izsoles sākums – 15.03.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 14.04.2022. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 643.50 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.