Programmas:

  • Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311

Programmās iekļautas:

  • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
  • psihologa individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem
  • speciālā pedagoga individuālās nodarbības
  • ārstnieciskās vingrošanas individuālās nodarbības bērniem ar stājas problēmām
  • veselības veicināšanas un izglītības programma 5-6-gadīgajiem bērniem „Nu es jūtos labi, esmu vesels, protu pielāgoties visdažādākajām situācijām”.

Pēcpusdienās iespēja piedalīties:

  • ritmikas nodarbībās
  • vokālajā ansamblī