Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda logo

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekts atbalstīts Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individualizētas mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rezultāts: projekta īstenošanas rezultātā Aizkraukles novada 9 vispārējās izglītības iestādes - Aizkraukles novada vidusskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Bebru pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Jaunjelgavas vidusskola, Seces pagasta pamatskola, Mazzalves pamatskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Pļaviņu vidusskola - būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individualizētas pieejas mācību sasniegumu veicināšanai.

Projekta aktivitātes skolās:

  • pedagoga palīgs/otrais pedagogs (sniedz individualizētu atbalstu lielās mācību klasēs vai klasēs, kurās ir liels skaits skolēnu ar mācīšanās traucējumiem vai mācīšanās grūtībām);
  • mācīšanās grupas (ar mērķi sniegt atbalstu tām skolēnu grupām, kurām covid apstākļos ir nepieciešams kompensēt noteiktu mācību satura jautājumu apguvi);
  • laborantu programma (nodrošina kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās, piemēram, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus fizikas vai ķīmijas mācību priekšmetu apguvei);
  • talantu programma (mērķtiecīgi veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu);
  • pētniecības programma (mērķtiecīgi veidota programma skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanai, t.sk. praktisku nodarbību veidā);
  • interešu izglītība (praktiskas nodarbības programmēšanas pamatos, robotikā, ķīmijā)

Projekta atbalsta summa sastāda 163446,94 EUR, kas ir 100 % atbalsts no Eiropas Sociālā fonda.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada un īstenošana turpinās līdz 2023. gada 31. maijam.

Evija Šteina-Lodziņa

Projektu vadītāja
evija.steina.lodzina [at] aizkraukle.lv