Statuss:
Noslēdzies
eraf logo

Projekta mērķis

Nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi industriālajā Jaunceltnes un Gaismas ielas teritorijā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām un radot jaunas darba vietas.

Mērķa sasniegšanai plānotās projekta darbības

 1. Jaunceltnes ielas pārbūve (tehniskā projekta "Jaunceltnes ielas pārbūve posmā no Enerģētiķu ielas līdz Gaismas ielai,Aizkrauklē" 1. kārta 1 700 metri) :
  • Jaunceltnes ielas asfalta seguma atjaunošana
  • gājēju ietves un veloceliņa izbūve Jaunceltnes ielā
  • Jaunceltnes ielas apgaismojuma atjaunošana
  • Jaunceltnes ielas .lietus kanalizācijas sakārtošana
  • Aktivitātei paredzētas neattiecināmās izmaksas MK 645 noteikumu 69. punkts):
  • izmaksas, kas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas (tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas)
  • būvdarbu pozīcijas, kuras nav iekļaujamas projekta izmaksās bet ir tieši saistītas ar projektu un ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai
 2. Gaismas ielas pārbūve (tehniskā projekta "Gaismas ielas pārbūve posmā no Jaunceltnes ielas līdz Dārza ielai, Aizkrauklē", 2. kārta 1 100 metri ):
  • Gaismas ielas nesošās konstrukcijas un seguma pārbūve
  • Gaismas ielas ietves pārbūve un izbūve
  • apgaismojuma pārbūve Gaismas ielā
  • lietus kanalizācijas izbūve Gaismas ielā

Projekta plānotie rezultāti

Sakārtota Jaunceltnes un Gaismas ielu industriālajā teritorija, radītas 27 jaunas darbavietas un uzņēmumiem piesaistītas investīcijas 4,5 milj. EUR apmērā, 2,5ha platībā sakārtotas degradētās teritorijas.

Plānotās projekta izmaksas

4 528 665.60 EUR (attiecināmās izmaksas 3 895 118.83), ERAF fonda atbalsta apjoms projektam ir 3 108 904.84 EUR.

Projekta ideja iesniegta saskaņošanai Reģionālās attīstības koordinācijas padomē iekļaujot snieguma rezervi par pilnu ERAF kvotu 3 310 851 EUR ar 85% atbalsta intensitāti.

Projekta īstenošanas laiks

2017. - 2019. gads

Dzintars Grundšteins

Nodaļas vadītāja vietnieks
dzintars.grundsteins [at] aizkraukle.lv