Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda logo

Projekta nosaukums

„PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

Fonds

Eiropas Sociālais fonds

Sadarbības iestāde

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Projekta īstenotājs

Kokneses novada dome

Mērķis

Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) (turpmāk – NEET jaunieši), kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Galvenās aktivitātes

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā,  neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA.

Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  • kursi, semināri, apmācības, nodarbības,
  • speciālistu konsultācijas,
  • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  • brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaistīšanās nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs
  • ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā
  • iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Ja vēlies iesaistīties vai zini kādu, kuram šis projekts noderētu, zvani kādai no programmas vadītājām:

Projekta kopējās izmaksas, EUR

100% ESF finansējums - 79 093,92

Īstenošanas laiks

2014. gada septembris - 2020. gada decembris

Īstenošanas vieta

Kokneses novads