Statuss:
Noslēdzies
ELFLA/LEADER logo

Apraksts
Projekta mērķis ir: 1. Iegūt finansējumu iebūvēta stenda izgatavošanai un uzstādīšanai Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” daļā “Padomju medicīna”. 2. Izveidojot ekspozīcijas daļu “Padomju medicīna” pabeigt ekspozīcijas jaunās pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” izveidošanu.

B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp darbību, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums, tā ilgtspējas apraksts)
PROJEKTA APRAKSTS 2016.gadā Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs uzsāka apjomīgu projektu: pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” izveidošanu. Tās izveidošana iekļauta Aizkraukles nov. pašvaldības attīstības plānā kā viens no Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem. Aizkraukles novada pašvaldība ir piešķīrusi plašas telpas Aizkraukles pagasta pārvaldes ēkā esošā kultūras nama telpās. 2016.- 2017.g. veikta 1. kārtas realizācija – izveidota ekspozīcija 633.80m2 platībā. Tajā ietvertas tēmas: “Stučkas ielas”, “Pļaviņu HES būvniecība”, “Bibliotēka – sarkanais stūrītis”, “Padomju funkcionāra kabinets”, “Trimda un emigrācija”, “Padomju sadzīve”. 2018.g. plānots pabeigt 2. kārtu 426m2 platībā, iekārtojot ekspozīcijas daļas: “Izglītība un kultūra”, “Sports un tūrisms”, “Padomju drošības struktūras”, “Padomju tirdzniecība”, kuras tiks iekārtotas no maija līdz jūnijam. Problemātiska ir pēdējās ekspozīcijas daļas “Padomju medicīna” izveidošana. Lai to varētu iekārtot, nepieciešams izgatavot un uzstādīt iebūvētu stendu, kurā tiktu eksponēti padomju medicīnas aprīkojums. Daļu no stenda plauktiem nepieciešams iestiklot un uzstādīt slēdzenes. Lai varētu aplūkot sīkākos priekšmetus ir nepieciešams apgaismojums. Šāds stends lieliski iekļautos kopējā ekspozīcijā un tajā varētu atbilstoši mūsdienu estētikas prasībām eksponēt lielu skaitu priekšmetu. Tā kā stenda izmēri ir lieli (6.60×2.50m) un tā izgatavošana un uzstādīšana prasa ievērojamus līdzekļus, tad finanšu piesaistes risinājumus meklējot, tika nolemts iesniegt šo projektu. Stends tiks ņemts uzskaitē kā pamatlīdzeklis.

PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS 1. Sabiedriski nozīmīgs muzeja piedāvājums plašai mērķauditorijai, īpaši skolu jaunatnei, tomēr galvenā mērķauditorija būs tūristi 2. Šāda projekta īstenošana ļaus izveidot Baltijā lielāko padomju gadiem veltīto ekspozīciju, kas balstās uz vēsturnieku pētījumiem nevis uz lētiem izpriecu elementiem “padomju stilā”. 3. Aizkraukles novadam nozīmīgas ēkas saglabāšana un izmantošana ilgtspējīgam un sabiedriski nozīmīgam mērķim. 4. Aizkraukles pagasta un novada kultūras dzīves dažādošana. 5.Ir plašas iespējas veidot sabiedrības interesēm atbilstošu muzeja programmu piedāvājumu brīvā laika pavadīšanai un interešu klubu izveidošanai. IESPĒJAMIE RISKI Riski ir apzināti izvērtējot telpu, kur stends atradīsies. Īpaši riski nav konstatēti. Šāda stenda iebūvēšana nerada riskus ekspluatācijā. Problēmas var rasties, ja stendu vēlas pārvietot, kas gan nav paredzēts.
B.6.2. Projekta īstenošanas laika grafiks
2018.g., jūnijs – līgumu noslēgšana ar iebūvētā stenda izgatavotāju 2018.g., jūlijs – iebūvētā stenda izgatavošana 2018.g., augusts – iebūvētā stenda uzstādīšana, apgaismojuma montāža 2018.g., septembris – iebūvētā stenda iekārtošana 2018.g. , oktobris – ekspozīcijas atklāšana

Projekta kopējā summa, EUR    1294.00 EUR
Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR    1164.00 EUR
Projekta plānotā publiskā finansējuma summa, EUR    1047.60 EUR

Projekta vadītāja Dzintra Cepure