Kontakti

baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Ingūna Grandāne

Komisijas priekšsēdētāja
inguna.grandane [at] aizkraukle.lv

Gunta Žilde

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Uldis Dronka

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Aigars Kalniņš

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Vairis Kusiņš

Komisijas loceklis
vk [at] aizkraukle.lv

Viktorija Trukša

Komisijas locekle
viktorija.truksa [at] aizkraukle.lv

Vaira Lejniece

Komisijas locekle
vaira.lejniece [at] aizkraukle.lv

Silga Stučka

Komisijas locekle
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Guntis Ciematnieks

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Jānis Miezītis

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Anželika Legante

komisijas locekle
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Nauris Smirnovs

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Mārtiņš Krūmiņš

Komisijas loceklis
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Baiba Kellere

Komisijas sekretāre
baiba.kellere [at] aizkraukle.lv

Aizkraukles novada domes Attīstības komisija (turpmāk – Komisija) tiek izveidota uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 5.jūnijā ievēlētā sasaukuma pilnvaru laiku un ir padota Aizkraukles novada domei. Komisija uz nolikuma pamata darbojas līdz jaunas komisijas izveidošanai. 

Komisijas galvenie uzdevumi:

  1. izskatīt Aizkraukles pašvaldības spēkā esošo Attīstības programmu, ierosināt domei tās izstrādi vai izmaiņu izstrādi.izskatīt Attīstības programmas nozaru rīcības plānus, ierosināt domei to izstrādi un izmaiņas. 
  2. izstrādāt un kopīgi ar citām domes komitejām un komisijām īstenot vienotu pašvaldības reģionālās attīstības, vides aizsardzības un būvniecības politiku.
  3. izskatīt Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, sniegt atzinumus Domei par tā atbilstību novada attīstības plāniem, sniegt priekšlikumus Domei teritorijas plānojuma vai tā izmaiņu izstrādes ierosināšanai.
  4. Izskatīt priekšlikumus par ierosinājumiem izstrādāt jaunus detālplānojumus vai veikt izmaiņas esošajos detālplānojumos.
  5. ierosināt izstrādāt saistošos noteikumus, lēmumu projektus pilsētas teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanas (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; apbedīšanas vietu izveidošana), vietējās nozīmes aizsargājamo dabas objektu un kultūras pieminekļu uzturēšanas un   izmantošanas un citos savas kompetences jautājumos. 
  6. sniegt atzinumus par pašvaldības jaunu būvju projektēšanu un būvniecību.
  7. sniegt priekšlikumus domei par nepieciešamību piedalīties Valsts investīciju programmās un Eiropas Savienības finansētos projektos,
  8. sniegt priekšlikumus domei par adrešu noteikšanu vai maiņu.
  9. sniegt atzinumus domei par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
  10. sniegt priekšlikumus un atzinumus visos jautājumos, kas saistīti ar novada attīstību. Komisija veido saikni starp pašvaldību un novada uzņēmējiem kopīgu projektu realizācijā.

Komisijas sekretāre ir Baiba Kellere.