Pieteikšanās
līdz 2023. gada 15. septembrim

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu

Zemes vienības platība, ha

Zemes vienības atrašanās vieta

Zemes vienības nomas maksas apmērs gadā*

“Vecā skola”, Seces pagasts, kadastra apzīmējums – 32780030079

3,7

Seces pagasts, Aizkraukles novads

 64.00 eiro/ha bez PVN

Zemes vienības nomas termiņš ir 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas ar lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods - 0101). *Papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti aicināti pieteikties kādā no Aizkraukles novada pašvaldības pakalpojumu centriem līdz 2023. gada 15. septembrim.

Papildu informācija, zvanot pašvaldības Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei Saulcerīte Blūzmanei pa tālruni +371 29112412