Pieteikšanās
līdz 2022. gada 4. marta plkst.14.00

Aizkraukles novada pašvaldības Skrīveru pagasta pārvalde iznomā:

Nr.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu

Zemes vienības platība, ha

Zemes vienības atrašanās vieta

Zemes vienības nomas maksas apmērs gadā*

1.

“Svarēni 1”, kadastra apzīmējums 32820090130, nogabals Nr.1

4,19

Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

 66,42 euro (sešdesmit seši eiro, 42 centi) plus PVN 21%.

2.

“Svarēni 2”, kadastra apzīmējums 32820090113, nogabals Nr.1

3,27

Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

58,85 euro (piecdesmit astoņi eiro, 85 centi) plus PVN 21%.

* Papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes vienības nomas termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas ar lietošanas mērķi – lauksaimnieciskai izmantošanai.

Zemes vienību apskate iespējama, iepriekš piesakoties pie nekustamā īpašuma speciālistes pa tālruni +37165197247 (pirmdienās, ceturtdienās).

Interesentus aicina pieteikties Aizkraukles novada pašvaldības Skrīveru pagasta pārvaldes kancelejā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā vai iesūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@skriveri.lv  līdz 2022. gada 4. marta plkst.14.00.

Ja noteiktā termiņā zemes vienības nomai tiks saņemts viens pieteikums, Aizkraukles novada dome skatīs jautājumu par nomas līguma slēgšanu.

Ja noteiktajā termiņā tiks saņemti divi vai vairāk pieteikumi, tiks rīkota zemes vienības nomas izsole.

Papildu informācija, zvanot uz Skrīveru pagasta pārvaldi pa tālruni +37165197675 vai +37165197747.

 

Informāciju sagatavoja Skrīveru pagasta pārvalde