Sēdes protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
66
67
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalēji”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā  
77  
78 Par zemes nomas līguma pagarināšanu VM  
79 Par zemes nomas līguma izbeigšanu VG  
80 Par 2015.gada 23.decembra lēmuma Nr.261 (protokols Nr.16, 21) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos PP”atcelšanu  
81 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Draudzības krastmala 4-19,  Aizkraukle, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
82 Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka Sece-Staburags 277 km”, Staburaga pagasts, Aizkraukles novads,  atsavināšanu  
83 Par nekustamā īpašuma  Kalna iela 3A, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas uzsākšanu  
84 Par nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
85  
86 Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Mazbēčāni” Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā  
87 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamā īpašuma Jēkabpils iela  32, zemi Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, SA  
88 Par zemes vienības Liepu iela 28D, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā nodošanu nomas lietošanā  
89 Par zemes vienības  1800 m2 platībā, Jēkabpils iela 19A, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, nodošanu nomas lietošanā  
90 Par zemes vienības 600 m2 platībā Liepu iela 28C, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, nodošanu nomas lietošanā  
91 Par zemes vienības “Dārziņi – 2”, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, nodošanu nomas lietošanā  
92 Par nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 9, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, iznomāšanu IV  
93 Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar IB  
94  
95  
96 Par adreses piešķiršanu “Annes”, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads  
97  
98 Par nekustamā īpašuma “Kalnbērzi”, Koknese, Aizkraukles novads,  sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  
99  
100  
101  
102  
103 Par zemes nomas līgumu noslēgšanu (Koknese)  
104  
105 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu LA  
106 Par īres līguma pagarināšanu IA  
107 Par īres līguma pagarināšanu VS  
108  
109 Par Neretas novada bāriņtiesas locekles Benitas ZIEMELES atbrīvošanu ar 2021.gada 9.septembri  
110 Par Neretas apvienības pārvaldes pabalstu piešķiršanu  
111 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SL Neretas pagasts, Aizkraukles novads  
112 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Liepkalni” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads  
113  
114 Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Ozoliņi” sadalīšanai Neretas pagasts, Aizkraukles novads  
115 Par nekustamā īpašuma “Mežrozes” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
116 Par nekustamā īpašuma “Zemgaļi” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu  
117 Par pašvaldībai piekrītošas zemes “Kažociņi” Neretas pagasts, Aizkraukles novads, iznomāšanu  
118  
119 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Susējas 2, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
120  
121  
122  
123 Par pašvaldības nekustamā  īpašuma “Graudiņi”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu un vērtības apstiprināšanu  
124  
125 Par zemes nomas līguma pagarināšanu MV  
126 Par nekustamā  īpašuma “Podraudze”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
127 Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienībai “Vizbuļi”, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads  
128 Par zemes iznomāšanu IZ  
129 Par  JA izslēgšanu no dzīvokļu vispārējās kārtas rindas  
130 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu AS  
131 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu JK  
132  
133 Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Kastaņu iela 8,  Skrīveri, Skrīveru pagaststs, Aizkraukles novads, pieslēgšanai centralizētajam ūdensapgādes tīklam  
134  
135 Par nekustamā īpašuma Reinholda iela 6, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu  
136 Par nekustamā īpašuma “Gāršenieki”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu  
137 Par atļauju apmežot zemes vienības “Kalnbirzes”, Skrīveru pagasts,  Aizkraukles novads, daļu  
138  
139  
140 Par nekustamā īpašuma Mazā Piekrastes ielā 3, Skrīveri, Skrīveru pagasts,  Aizkraukles novads, sadalīšanu  
141 Par nekustamā īpašuma “Okņas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
142 Par pašvaldības zemes iznomāšanu PP  
143 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JD  
144 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar MB  
145 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar PŽ  
146 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu AD  
147  
148  
149