Sēdes protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
268
269
270
271
272
273 Par Pērses sākumskolas Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/15 “Pērses sākumskolas Nolikums” 
274 Par Seces pirmsskolas izglītības iestādes “Vasariņa” Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/16 “Seces pirmsskolas izglītības iestādes “Vasariņa” Nolikums” 
275 Par Seces pamatskolas Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/17 “Seces pamatskolas Nolikums” 
276 Par Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/18 “Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” Nolikums” 
277
278 Par Kokneses pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” Nolikuma apstiprināšanu
279 Par Kokneses pamatskolas – attīstības centra Nolikuma apstiprināšanu
280
281
282
283
284
285 Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiālēm “Bērziņš” un “Zīļuks” Nolikuma apstiprināšanu
286
287
288
289 Par Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/31 “Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  Nolikums” 
290 Par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/32 “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  Nolikums” 
291 Par Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas Nolikuma apstiprināšanu Nolikums Nr.2021/33 “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas  Nolikums” 
292
293  
294
295  
296
297  
298
299
300  
301
302  
303
304
305
306
307
308  
309  
310  
311  
312  
313 Par pašvaldības dzīvokļa  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu  
314 Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā  
315 Par pašvaldības dzīvokļa Aizkrauklē,  Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu  
316 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā  
317  
318  
319 Par zemes izmantošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Seces pagastā, Aizkraukles novadā  
320 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā  
321 Par nekustamā īpašuma Daudzeses pagastā, atsavināšanu  
322 Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas uzsākšanu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā  
323 Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Seces pagastā, Aizkraukles novadā  
324 Par nekustamā īpašuma Sunākstes pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas uzsākšanu  
325 Par zemes nomas līguma  termiņa pagarināšanu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā  
326 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  Seces pagastā, Aizkraukles novadā  
327 Par 01.11.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar V.B.  
328 Par 01.11.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar M.G.  
329 Par 01.11.2016. Zemes nomas līguma  termiņa pagarināšanu ar A.T.  
330 Par nekustamā īpašuma Daudzevā, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu  
331
332 Par Rolanda MOROZA atbrīvošanu no komisijas sekretāra amata  
333 Par 01.10.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar M.T.  
334 Par 01.11.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar A.G.  
335 Par 01.10.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar P.U.  
336 Par 01.10.2016. Zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar M.M.  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu personai  
344 Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā  
345 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Koknesē, Aizkraukles novadā  
346 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  
347  
348  
349  
350 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.P. Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā  
351  
352  
353 Par grozījumiem zemes nomas līgumā N.G. Koknesē, Aizkraukles novadā  
354  
355 Par zemes nomas līguma noslēgšanu K.K. Koknesē, Aizkraukles novadā  
356  
357 Par Neretas apvienības pārvaldes pabalstu piešķiršanu  
358  
359 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalvē, Aizkraukles novadā  
360 Par nekustamā īpašuma Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, iznomāšanu  
361 Par nekustamā īpašuma Neretas pagastā, Aizkraukles novads zemes iznomāšanu  
362  
363  
364 Par personas reģistrēšanu Palīdzības pirmās kārtas rindā un dzīvojamās platības piešķiršanu  
365 Par personas reģistrēšanu pašvaldības Palīdzības dzīvokļu maiņas rindā  
366 Par personas reģistrēšanu palīdzības pirmās kārtas rindā  
367 Par piekrišanu īres līguma pārslēgšanai uz personas vārda  
368 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.I.  
369  
370  
371  
372 Par atļauju meža zemes atmežošanai G.V.  
373 Par pašvaldības dzīvokļa Bebrulejas 4B-4, Pļaviņas, Aizkraukles novads reģistrēšanu zemesgrāmatā  
374 Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai “Jumis”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads  
375 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar J.E.  
376 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar L.G.  
377 Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam  Pļaviņās, Aizkraukles novadā  
378 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Ģ.  
379 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.K.  
380 Par zemes nomas līguma grozījumiem I.Š.P.  
381 Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.I.  
382 Par zemes nomas līguma grozījumiem J.L.  
383 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.J.  
384 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar R.Ā.  
385 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Z.  
386 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D.  
387 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.A.  
388 Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.V.  
389 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  I.V.  
390 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Klintaines pagastā, Aizkraukles novads  
391  
392  
393 Par nekustamā īpašuma “Saimniecības mazdārziņi”, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, nogabala Nr.10A zemes nomas tiesību izsoli  
394 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 328********* platības precizēšanu  
395 Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.N.  
396 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar V.R.  
397 Par nekustamā īpašuma Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanu  
398  
399 Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
400 Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Daugavas ielā 73, Skrīveri, Skrīveru pagasta, Aizkraukles novada pieslēgšanai centralizētajam ūdensapgādes tīklam  
401 Par pašvaldības dzīvokļa Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā īres līguma pagarināšanu  
402  
403 Par Aizkraukles novada pašvaldības komisijas (lietderības  izvērtēšanai ĢAC “Dzeguzīte” sniedzamo pakalpojumu deleģēšanai biedrībai LSK) apstiprināšanu  
404
405