Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
52 1

Par Aizkraukles novada attīstības programmas 2021. - 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju

53 2

Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

 
54 3
55 4 Par Noteikumu “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
56 5

Par Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu

 
57 6

Par Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

 
58 7

Par Kokneses bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

 
59 8
60 9

Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2022!” nolikuma un komisijas apstiprināšanu

 
61 10

Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā” pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai

 
62 11

Par ēdināšanas pabalstu - pārtikas paku izsniegšanu Aizkraukles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā

 
63 12

Par pilnvarojumu pašvaldības vārdā parakstīt līgumus Aizkraukles novada pašvaldības Tūrisma nodaļā

 
64 13

Par grozījumu Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.436 ( sēdes protokols Nr.15., 31.p.) “Par Aizkraukles novada Interešu izglītības centra amatu saraksta apstiprināšanu” pielikumā

 
65 14

Par Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

 
66 15

Par Aizkraukles novada domes deleģēto personu noteikšanu Aizkraukles novada pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

 
67 16

Par Aizkraukles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva izmaiņām

 
68 17

Par izmaiņām Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas sastāvā

 
69 18

Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāvā

 
70 19

Par 14.01.2016. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/16/1 pagarināšanu zvērinātai tiesu izpildītājai L.G.

 
71 20

Par 03.07.2020. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.2.7-3/20/52 pagarināšanu I.Z.

 
72 21

Par 17.02.2021. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.2.7-3/21/10 pagarināšanu SIA “DG galdniecība”

 
73 22

Par 01.09.2016. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.2.7-3/16/36 pagarināšanu SIA “K.O.PARTNERI”

 
74 23

Par nedzīvojamo telpu Nr.51, Lācplēša ielā 1, Aizkrauklē, nomas līguma izbeigšanu

 
75 24

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa *** ielā *-*,, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 
76 25

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa *** ielā *-*, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 
77 26 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa *** ielā *-*, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
78 27

Par I.C. iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 
79 28

Par A.Š. iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā Aizkraukle, Aizkraukles novads

 
80 29

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G.P. *****, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads

 
81 30

Par dzīvojamās platības piešķiršanu R.S. Pļaviņas, Aizkraukles novads

 
82 31

Par Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vieglās automašīnas OPEL COMBO, valsts reģistrācijas Nr. FO-4749 norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos

 
83 32

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “*****”, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 
84 33 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “*****”, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
85 34

Par nekustamā īpašuma "*****", Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu

 
86 35 Par nekustamā īpašuma "*****", Daudzeses pagasts, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu  
87 36 Par nekustamā īpašuma "*****", Daudzeses pagasts, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu  
88 37

Par nekustamā īpašuma ***** iela **, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu

 
89 38

Par pašvaldības dzīvokļa "*****”, Staburaga pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu

 
90 39

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "*****", Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā

 
91 40 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "*****", Seces pagastā, Aizkraukles novadā  
92 41
93 42

Par pašvaldības dzīvokļa *****, Koknesē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

 
94 43

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dimanti” Iršu pagastā, Aizkraukles novadā

 
95 44

Par ierosinājumu noteikt objektam - pareizticīgo kapelas kiotam / ikonai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusu un pilnvaras tiesību noteikšanu biedrībai “Sēļu klubs”

 
96 45
97 46

Par 11.12.2015. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-42 pagarināšanu D.A.

 
98 47

Par 11.12.2015. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.1-8-4 pagarināšanu L.O.

 
99 48

Par dzīvokļu Nr.1., Nr.2., Nr.3, *****ielā **, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

 
100 49
101 50

Par pašvaldības dzīvokļa ***** ielā **, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu

 
102 51

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “*****”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu

 
103 52
104 53

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “*****”, Vietalvas pag., Aizkraukles nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32920070030

 
105 54

Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu “*****”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32420050078

 
106 55

Par nekustamā īpašuma ***** ielā **, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanas uzsākšanu

 
107 56

Par nekustamā īpašuma “*****”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu

 
108 57 Par nekustamā īpašuma “*****”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu  
109 58 Par nekustamā īpašuma ***** ielā **, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanas uzsākšanu  
110 59 Par nekustamā īpašuma ***** ielā **, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanas uzsākšanu  
111 60
112 61
113 62

Par pilnvarojumu pašvaldības vārdā parakstīt līgumus Aizkraukles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā

 
114 63

Par izmaiņām Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā

 
115 64

Par kļūdas labošanu Aizkraukles novada domes 2021.gada 21.oktobra sēdes lēmumā Nr. 321 (protokols Nr. 14., 55.p) "Par nekustamā īpašuma "******" Daudzeses pagastā atsavināšanu