Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba kārtības punkts

Lēmuma nosaukums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

438

1

 

439

2

 

440

3

 

441

4

 

442

5

 

443

 

6

444

7

Par saistošo noteikumu ”Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Aizkraukles novadā ” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2022/20

445

8

446

9

Par saistošo noteikumu "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu" apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2022/22

447

10

448

11

 

449

12

 

450

13

 

451

14

 

452

15

 

453

16

 

454

17

 

455

18

 

456

19

 

457

20

 

458

21

 

459

22

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Spīdolas iela 7-9, Aizkraukle, Aizkraukles novads

 

460

23

 

461

24

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Spīdolas iela 7-9, Aizkraukle, Aizkraukles novads

 

462

25

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar Valsts vides dienestu, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 

463

26

 

464

27

 

465

28

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Smilšu iela 4-35, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

 

466

29

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Smilšu ielā 4-35, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

 

467

30

Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Liepu iela 21-29, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

 

468

31

 

469

32

470

33

Par nekustamā īpašuma "Sarmas 1", nodošanu atsavināšanai Aizkraukles novada Sunākstes pagastā

 

471

34

472

35

Par Aizkraukles novada domes 2022.gada 16.jūnija sēdes lēmuma Nr.392 (sēdes protokols Nr.14., 32.p.) "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 19, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu

 

473

36

 

474

37

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * K.Štrāla iela 1-3, Pļaviņas, Aizkraukles novads

 

475

39

Par pagaidu dzīvojamās platības statusa atcelšanu Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajām dzīvojamām platībām

 

476

40

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma "Vīnlejas"-3, Aizkraukles novada Bebru pagastā, atsavināšanas uzsākšanu

 

477

41

 

478

42

Par apbūvētas pašvaldības zemes iznomāšanu * Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā

 

479

43

Par apbūvētas pašvaldības zemes iznomāšanu * Koknesē, Aizkraukles novadā

 

480

44

Par apbūvētas pašvaldības zemes iznomāšanu * Koknesē, Aizkraukles novadā

 

481

45

 

482

46

 

483

47

484

48

Par 24.01.2017. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2-5/1 pagarināšanu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Neretas pagasts, Aizkraukles novads

 

485

49

Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu *, Neretas pagasts, Aizkraukles novads

 

486

50

 

487

51

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Tupiņi”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0193

 

488

55

Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam “Kalna Liepiņi”, Klintaines pag., Aizkraukles novads

 

489

53

Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam “Balvas”- 1, Rīteri, Klintaines pag., Aizkraukles novads

 

490

54

 

491

55

 

492

56

 

493

57

Par pašvaldības nekustamā īpašuma– Ziedu iela 20, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

494

58

Par pašvaldības nekustamā īpašuma– Ziedu iela 20A, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

495

59

 

496

60