Paziņojums par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa

Aiviekstes pagasta funkcionālais zonējums

Klintaines pagasta funkcionālais zonējums

Vietalvas pagasta funkcionālais zonējums

Pļaviņu pilsētas funkcionālais zonējums

Ciemu funkcionālais zonējums

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Lēmumi un ziņojumi

23.12.2022 Publikācija Latvijas Vēstnesī

27.03.2023 Ministrijas vēstule par teritorijas plānojums īstenošanu
Ministrijas vēstule par teritorijas plānojums īstenošanu
 6.2 redakcija (0,1 MB)

16.03.2023 Par saistošo noteikumu Nr.2023/5 apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2023/5 (grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2022/42)

01.03.2023 Ministrijas vēstule par teritorijas plānojumu

15.12.2022 Par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  un grafiskā daļa

Pļaviņu novada teritorijas plānojums 2019 - 2030 (4.0 redakcija)

Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 un, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.628. (izdoti 2014.gada 14.oktobrī) “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem “prasību izpildi, tiek pagarināta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas publiskā apspriešana laika posmā no š.g. 24. augusta līdz š.g.14 .septembrim.

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0. redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu


Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 laika posmā no š.g. 26. jūnija līdz š.g.17. jūlijam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas publiskā apspriešana.

Paziņojums par Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 4.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai


Vides pārskata projekts - lejuplādēt (*pdf fails, 3.11 MB)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pļaviņu novadā esošo valsts autoceļu klasifikācija un aizsargjoslas

Pļaviņu novada teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu pilsētas teritorijas funkcionālais plānojums
Pļaviņu novada ciemu teritorijas funkcionālais plānojums
Aiviekstes pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Klintaines pagasta teritorijas funkcionālais plānojums
Vietalvas pagasta teritorijas funkcionālais plānojums

Par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskās apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam Paskaidrojuma raksts