Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 16.00

Norises vieta: Aizkraukles novada Sociālais dienests, Daugavas iela 1, Aizkraukle.

Prasības pretendentam

Grupu vada psihologs (vēlams sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā vai klīniskā un veselības psiholoģijā), psihoterapeits ar atbilstošu sertifikātu vadīt bērnu emocionālās audzināšanas kursu.

Līguma izpildes laiks: līdz 2023. gada 30. decembrim.

Pasākuma apraksts

  • Nodarbību grupa vecākiem, kuri audzina bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.
  • Nodarbībās apgūst kā veicināt bērna uzticēšanos, mazināt trauksmi, nostiprināt pašcieņu, sekmēt attiecības ar vienaudžiem, veicināt emociju pašregulāciju, kā vecākiem veicināt bērna emocionālo attīstību, atbilstoši rīkoties sarežģītās situācijās, tikt galā ar stresu, spēt pielāgoties apstākļiem.
  • Pasākumā tiek iesaistīti vecāki un bērnu aprūpētāji, izplatot informāciju pirmskolas izglītības iestādes, sociāla dienesta klientiem u. c.
  • Plānots organizēt gadā 2 grupas, vienai grupai 10 nodarbības.

Citi nosacījumi

  • Pretendents 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas sastāda un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai provizorisko pasākumu programmu/aprakstu. Par precīzu norišu datumu un laiku Pretendents vienojas ar norises vietas personālu vismaz 10 darba dienas pirms nodarbības norises. Nodarbību grafiku brīvā formā iesniedz Pasūtītājam (Projekta vadītājam);
  • Pretendents, sagatavojot pasākumu vizuālos uzskates līdzekļus, ievēro Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas;
  • Pretendents nodrošina dalībnieku reģistrāciju pēc pasūtītāja sagatavotām reģistrācijas lapām;
  • Pretendents veic foto fiksāciju (1-3 foto no katra pasākuma), kurus nosūta pasūtītājam uz līgumā norādītā Projekta vadītāja uz e-pastu;
  • Pretendents veic norises ziņojuma/u izstrādi atbilstoši pasūtītāja izstrādātai formai, īsi sniedzot informāciju par pasākuma norisi un apmeklētāju skaitu (forma būs pieejama pēc līguma noslēgšanas). Norises ziņojumu iesniedz Pasūtītājam kopā ar kārtējo rēķinu un pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu;
  • Nodarbības norisei nepieciešamās telpas nodrošina Pasūtītājs.

Piedāvājumu iesniegšana un līguma slēgšana

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 16.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu soccentrs@aizkraukle.lv.

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Kontaktpersona: Edvarts Pāvulēns, Tālr.+371 20216185, e-pasts: edvarts.pavulens@aizkraukle.lv