Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 21. jūnija plkst. 17.00

Pasūtītājs

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Aizkraukles novada Sērenes pagasta pakalpojumu centra vadītājs Juris Zirnis, tālr. +371 29285972, e-pasts juris.zirnis@aizkraukle.lv

Maksātājs:

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:

Dace Svētiņa, tālr. +371 28355381, e-pasts: dace.svetina@aizkraukle.lv

Identifikācijas Nr.: AND 2022/CA/42

Cenu aptaujas “Būvprojekta izstrāde centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei  Sērenes pagastā” uzdevums - piedāvāt optimālākos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanas variantus ar bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtam saskaņā valstī noteiktajām prasībām un standartiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un reģionālās vides pārvaldes prasībām.

Paredzamā līgumcena nevar pārsniegt 6000,00 euro bez PVN.

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks būvprojekta izstrādes pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana:

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.

Pasūtītājs slēgs līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.

Līguma izpildes laiks 3 (trīs)  mēneši.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 21. jūnija plkst. 17.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dace.svetina@aizkraukle.lv .

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz: