Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 12. maijam plkst. 11.00

Id.Nr. ANP-2023/23

Pasūtītājs

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Vecākā projektu vadītāja Anda Mikāla

Kontaktinformācija

anda.mikala@aizkraukle.lv ,

+371 27097953

Vecākais iepirkumu speciālists Dace Svētiņa

+371 28355381

iepirkumi@aizkraukle.lv

Iepirkuma metode

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv  sadaļā “Pašvaldība” – Cenu aptaujas

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Iepirkuma priekšmets

sniegt būvprojektu ekspertīzes pakalpojumus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju,

 1. būvprojekta “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē”;
 2. būvprojekta “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē”,

būvkonstrukciju un ugunsdrošības pasākumu pārskata daļām.

Pakalpojumu izpildes termiņš

līdz 2023. gada 7. jūnijam.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 2023. gada 12. maijs, plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu anda.mikala@aizkraukle.lv līdz iepriekšminētajam termiņam norādīt Cenu aptaujas nosaukumu un Identifikācijas numuru;

Prasības piedāvājumu noformēšanai, ja piedāvājumu iesūta elektroniski vienkāršā e-pasta sūtījumā: 

 • visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt pretendent paraksttiesīgās personas parakstītiem;
 • ieskenētus piedāvājuma dokumentus, kā pielikumu pievieno e-pasta sūtījumam;
 • visiem dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

 • Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
 • Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
 • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

Apmaksas kārtība

Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē http://www.ur.gov.lv/.  

Atlases prasības

 • pretendents iepirkuma priekšmetā paredzēto Būvprojekta ekspertīzes pakalpojuma izpildei var nodrošināt šādus būvspeciālistus:
 • būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, būvprojektu ekspertīzē;
 • būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīzē.

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā

Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

Būvspeciālistu, kuri veiks Būvprojekta ekspertīzi, pieejamības apliecinājumi saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

Nodevums

Ekspertīzes atzinumus noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, katru - 3 (trīs) eksemplāros drukas formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā, pievienojot to Būvniecības informācijas sistēmā BIS.gov.lv attiecīgajās lietās Nr. BIS-BL-660448-7229 “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē” un lietā Nr. BIS-BL-660449-7230  Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē”


Pielikumi: