Pasūtītājs
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 21. aprīlim plkst. 10.00

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Piegādes adreses

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Nod. maksātāja reģ. nr.

48703000457

Kontaktpersona

Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Cenu aptaujas nosaukums

Finanšu līzinga pakalpojumi jauna riteņtraktora iegādei”

Cenu aptaujas ID numurs

PKP 2022/2

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

66114000-2, finanšu līzinga pakalpojumi.

Cenu aptaujas mērķis – finanšu līzinga pakalpojumi jauna riteņtraktora iegādei, saskaņā ar iepirkuma specifikācijas noteiktajām prasībām.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir viszemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 7. aprīļa plkst. 10.00, sūtot to skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Pasūtītājs – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Reģ. Nr. 48703000457 adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Iepirkuma priekšmets – „ Finanšu līzinga pakalpojumi jauna riteņtraktora iegādei” (Identifikācijas Nr. PKP 2022/2).

Cenu aptaujas „ Finanšu līzinga pakalpojumi jauna riteņtraktora iegādei” (Identifikācijas Nr. PKP 2022/2) termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 21. aprīlim plkst. 10.00.

Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisijas sēdē 2022.gada 7.aprīlī (prot. Nr.2).


SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka cenu aptaujai „Finanšu līzinga pakalpojumi jauna riteņtraktora iegādei” ID Nr. PKP 2022/2, kas noslēdzās 2022. gada 21. aprīlī, nav uzvarētāja, sakarā ar to, ka neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem nebija atbilstošs cenu aptaujas nolikumam un specifikācijai.