Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 30. marta plkst. 11.00

identifikācijas Nr. IKGV-2023/1

Pasūtītājs un maksātājs

Pakalpojuma saņēmējs

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, reģ.Nr. 90000074263

Juridiskā adrese:

Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Direktore, Inese Saulīte, tālr. +371 65161703, +371 28739175, e-pasts: inese.saulite@aizkraukle.lv

Maksātājs:

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:

Vecākais iepirkumu speciālists Dace Svētiņa, tālr. +371 28355381, e-pasts: iepirkumi@aizkraukle.lv

Cenu aptaujas priekšmets:

  • I.Gaiša Kokneses vidusskolas medmāsas kabineta remontdarbi, saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.2).
  • Darbu izpildes vieta -  Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola,  Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113.
  • Darba izpildes laiks – līdz 2023. gada 31. augustam.

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks remontdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu būvdarbu izpildē pēdējos 5 (piecos) gados (vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku). Par līdzīgiem uzskatāmi funkcionāli līdzīga rakstura veiktie būvdarbi un  vai remontdarbi, kuru vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par 10000 euro bez PVN. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei, iekļaujot ziņas par ēku  būvdarbu vadītāju. Pretendents aizpilda cenu aptaujas pielikumu Nr.3.

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina objekta apsekošanu dabā, pēc ieinteresētās personas lūguma iepriekš saskaņojot apskates laiku ar I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktores vietnieku saimnieciskajos jautājumos Andreju Pastaru, e-pasts: andrejs.pastars@aizkraukle.lv, tālrunis: +371 26425297.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana:

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 30. marta plkst. 11.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iepirkumi@aizkraukle.lv.

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkumu komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veiks pārbaudi saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1.un 2.daļu.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Cenu aptaujā, ja ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

Pretendentam jāiesniedz: