Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
2024. gada 25. jūnijam
Interreg

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Jēkabpils

Cenu aptaujas nosaukums

Izmitināšanas pakalpojumi tūrisma speciālistu vizītei Jēkabpilī projekta Nr. LL-00132 “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” “Weekend in Village” ietvaros.

Cenu aptaujas ID numurs

ANP/2.1.8/24/23

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

Kontaktpersona

Ēva Jaunošāne, projektu vadītāja

Kontaktinformācija

eva.jaunosane@aizkraukle.lv, tel. +371 29194007

Informācija par tirgus izpēti

Pakalpojums tiek iepirkts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam projekta „Tūrisma projekta attīstība Sēlijā “Weekend in Village “” Nr. LL-00132 ietvaros. Aktivitātes Nr.D.2.1.1. un D.2.2.1.

Tirgus izpētes priekšmets

 1. Nakšņošanas pakalpojumi tūrisma speciālistu vizītei  Jēkabpilī,  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums);
 2. Pakalpojuma sniegšanas periods: 2024. gada 10.jūlijs;
 3. Paredzamā līguma cena: 206.61 euro (bez PVN).

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

 1. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam piedāvājums: aizpildīts un parakstīts Pieteikums un Finanšu piedāvājums (2 .pielikums);
 2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2024. gada 25. jūnijam sūtot to elektroniski uz e- pastu: eva.jaunosane@aizkraukle.lv ;
 3. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
 4. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN);

Cenā jāierēķina visi ar pakalpojums sniegšanu saistītie izdevumi.

Līguma slēgšana un apmaksas kārtība

 1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu.
 2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10  (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina saņemšanas.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijs

 • Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena euro bez PVN;
 • Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas iesniegs piedāvājumu ar zemāko cenu euro bez PVN;
 • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ņemot vērā atbilstību papildus nosacījumam tehniskajā specifikācijā un lielāko pieredzi pakalpojuma sniegšanā;
 • Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.