Statuss:
Īstenošanā
Interreg

Projekta Numurs

LL-00132

Projekta programma

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta nosaukums

"Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā"

Projekta akronīms, saīsinājums

“Weekend in Village”

Projekta īstenošanas laiks

2024. gada 1. marts – 2026. gada 28. februāris

Vadošais partneris

Aizkraukles novada pašvaldība

Projekta partneri

 • Jēkabpils novada pašvaldība
 • Biržu rajona pašvaldības administrācija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot jaunu, mūsdienīgu, interaktīvu tūrisma piedāvājumu "Weekend in village", paplašinot tūrisma piedāvājumu un veicinot iedzīvotāju zināšanas par vēsturisko Sēliju un sēļiem pārrobežu līmenī. Iniciatīvas mērķis ir pievērst uzmanību arī vietējiem amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi piesaistot tūristus vairākas dienas pavadīt Sēlijā, izzinot reģiona vēsturiskos brīnumus.

Projekta apraksts

Projekta partneru teritorijas atrodas plašos lauku apvidos, līdz ar to partneri no Aizkraukles, Jēkabpils (Latvija) un Biržiem (Lietuva), saskaras ar dažādiem kopīgiem izaicinājumiem. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir izkliedēti, ar mazāku konkurētspēju, kā arī nav pietiekama tūrisma piedāvājuma, lai piesaistītu tūristus vairākas dienas pavadīt vēsturiskajā Sēlijas teritorijā un neskatoties uz tās nozīmīgo vēstures mantojumu, šīs teritorijas tūrisma potenciāls paliek neatklāts. Nelielais informācijas apjoms par vēsturisko Sēliju nespēj pilnībā informēt iedzīvotājus par Sēlijas vēsturi. Pārrobežu mērogā lietuviešiem nav zināšanu par Latvijas Sēliju un tās vēsturi un otrādi. Jauna tūrisma piedāvājuma izveide, ko papildina mūsdienu tehnoloģijas, rūpīga vēstures izpēte, etnogrāfisko tautastērpu un mūzikas instrumentu rekreācija, veicinās vietējās ekonomikas izaugsmi. Jauns piedāvājums piesaistīs plašākas tūristu plūsmas, kas savukārt finansiāli dos labumu vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tiks radītas arī izglītojoša tūrisma iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Īstenojot projektu pārrobežu mērogā, zināšanas par vēsturisko Sēliju tiks veicinātas gan Latvijā, gan Lietuvā, tādējādi stiprinot šo valstu vēsturiskās saites.

Projektā paredzētās aktivitātes Aizkraukles novada pašvaldībai

 • Tūrisma punktu iekārtošana Neretā un Ērberģē;
 • Digitālo, interaktīvo stendu iegāde un uzstādīšana Jaunjelgavā un Neretā;
 • Izstādes izveide Neretas tūrisma punktam;
 • Tūrisma informācijas stendu izvietošana;
 • Digitālā interaktīvā spoguļa iegāde un uzstādīšana Neretas tūrisma informācijas punktā;
 • Tūrisma speciālistu un amatnieku pieredzes apmaiņas braucieni;
 • Darbnīcas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un amatniekiem;
 • Kapacitātes celšanas pasākumi tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un amatniekiem;
 • Vēsturiskā pētījuma izstrāde par Sēliju;
 • Dizaina izstrāde Neretas tūrisma informācijas punktam;
 • Video materiālu izstrāde par Sēlijas vēsturi un par amatniekiem Sēlijā;
 • Dalība izstādēs “Balttour” un “Adventur”, lai popularizētu tūrisma piedāvājumu Sēlijā;
 • Divi festivāli Neretā un Starburagā, prezentējot projekta rezultātus, atklājot tūrisma punktu Neretā un tūrisma sezonu Staburagā.

Projekta kopējais finansējums ir 665 157,31 eiro

Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālā attīstības fonda ir  532 125,83 eiro.

Aizkraukles novada pašvaldības apgūtais finansējums projektā: 199 091,52 eiro.

No kuriem 80% ir ERAF: 159 273,21 eiro.

Projekts oficiālajā projekta tīmekļvietnē.