Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 21. jūlija plkst. 11.00

Identifikācijas Nr. BPIIB-2023/1

Pasūtītājs un maksātājs

Pakalpojuma saņēmējs

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

PII ‘’Bitīte’’

Juridiskā adrese:

"Bērnudārzs", Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV–5135

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Justīne Bite  Aizkraukles novada pašvaldības  Bebru pagasta pirmsskolas  izglītības iestādes "Bitīte" vadītāja , tālr. +371 65164242, +371 29859533, e-pasts: bitite@aizkraukle.lv

Maksātājs:

Aizkraukles novada pašvaldība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Cenu aptaujas priekšmets

  • Kāpņu lieveņu atjaunošana no centrālās ieejas un no virtuves ieejas, saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.2).
  • Darbu izpildes vieta -  "Bērnudārzs", Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV–5135
  • Darba izpildes laiks – līdz 2023.gada 31.augustam.

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks remontdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu būvdarbu izpildē pēdējos 5 (piecos) gados (vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku). Par līdzīgiem uzskatāmi funkcionāli līdzīga rakstura veiktie būvdarbi un  vai remontdarbi, kuru vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par 10000 eiro bez PVN. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei, iekļaujot ziņas par ēku  būvdarbu vadītāju. Pretendents aizpilda cenu aptaujas pielikumu Nr.3.

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina objekta apsekošanu dabā, pēc ieinteresētās personas lūguma iepriekš saskaņojot apskates laiku ar  norādīto kontaktpersonu.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 21. jūlija plkst. 11.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu bitite@aizkraukle.lv.

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena eiro bez PVN.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkumu komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veiks pārbaudi saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1.un 2.daļu.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Cenu aptaujā, ja ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz: