Kurināmā piegāde paredzēta Kalna ielā 1A, Aizkraukles pagastā.
Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 14. novembrim plkst. 10.00

Pasūtītājs

SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-510, Tālr.:valdes loceklis 26412723,  e-pasts siltums@asiltums.lv

Iepirkuma nosaukums

„Kurināmā koksnes šķeldas iegāde 2022/2023.gada vajadzībām”

ID nr. AIZKRS/2022/4

Kontaktpersona

SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv 

Iepirkuma priekšmets

Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām 2022/2023.gada apkures sezonā, saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).

Līguma izpildes (piegādes)vieta:

Kalna iela 1A, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 14. novembra plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv  līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://www.aizkraukle.lv/lv/cenu-aptaujas

Publicitātes datums: 2022.gada 4.novembris

Līguma izpildes termiņš un prognozētais apjoms

No līguma noslēgšanas brīža (orientējoši 2022.gada 17.novembra) līdz:

2022/2023.gada apkures sezonas beigām

Prognozētais apjoms: 1000 MWh

Apmaksas nosacījumi

Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Papildus nosacījumi

  1. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.
  2. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) pielikumā.
  2. Šķeldas ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai tai pielīdzinātu sertifikātu.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas 1 MWh

Pielikumi: