Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 21. augustam plkst. 10.00

Pasūtītājs

SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-510, Tālr.:valdes loceklis 26412723,  e-pasts siltums@asiltums.lv

Iepirkuma nosaukums

„Kurināmās koksnes iegāde 2023/2024.gada vajadzībām”

ID nr. AIZKRS/2023/2

Kontaktpersona

SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv 

Iepirkuma priekšmets

Kurināmās koksnes piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām saskaņā ar  tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildes (piegādes vietas):

Kokneses kultūras centrs, Hanzas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Kokneses sociālais dienests, Vērenes iela-1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

PII “Bitīte”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Klientu apkalpošanas centrs “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Bebru pamatskola, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Vecbebru tehnikuma komplekss, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 21. augustam plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv  līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://www.aizkraukle.lv/lv/cenu-aptaujas

Publicitātes datums: 2023. gada 14. augusts

Līguma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas brīža līdz:

2023/2024.gada apkures sezonas beigām

Apmaksas nosacījumi

Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas

Papildus nosacījumi

Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) pielikumā.
  2. Šķeldas / granulu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai tai pielīdzinātu sertifikātu.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas 1 MWh

Pielikumi: