Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 4. septembrim plkst. 10.00

Pasūtītājs 

SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, reģ. Nr. 40003007886, Juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-510, Tālr.:valdes loceklis +371 26412723,  e-pasts siltums@asiltums.lv 

Iepirkuma nosaukums 

„Kurināmās koksnes iegāde 2023/2024.gada vajadzībām”  

ID nr. AIZKRS/2023/4 

Kontaktpersona 

SIA " AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes loceklis Edgars Bricis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv   

Iepirkuma priekšmets 

Kurināmās koksnes piegāde SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” vajadzībām saskaņā ar  tehnisko specifikāciju. 

Līguma izpildes (piegādes vietas): 

Kokneses kultūras centrs, Hanzas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 

Kokneses sociālais dienests, Vērenes iela-1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 

PII “Bitīte”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135 

Klientu apkalpošanas centrs “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135 

Bebru pamatskola, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135 

Vecbebru tehnikuma komplekss, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135 

Iesniegšanas termiņš  

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 4. septembrim plkst. 10.00 SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā (adresē – Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, 2.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu: edgars.bricis@asiltums.lv  līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

Iepirkuma procedūra publicitātē 

Tirgus izpēte publicēta https://www.aizkraukle.lv/lv/cenu-aptaujas

Publicitātes datums: 2023. gada 28. augusts 

Līguma izpildes termiņš 

No līguma noslēgšanas brīža līdz: 

2023/2024.gada apkures sezonas beigām 

Apmaksas nosacījumi 

Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

Papildus nosacījumi 

Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu. 

Iesniedzamie dokumenti 

  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) pielikumā.  

  1. Šķeldas / granulu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai tai pielīdzinātu sertifikātu. 

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji 

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas 1 MWh  

Pielikumi: