Pasūtītājs
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 19. jūlijam plkst.10.00

Pasūtītājs

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147, juridiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, e-pasts: komunalie@inbox.lv

Iepirkuma nosaukums

„Kurināmās šķeldas piegāde 2022/2023.gada apkures sezonai”, ID nr. KKP/2023/5/CA

Kontaktpersona

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” tehniskais direktors Dmitrijs Krupenkins, tālr. +371 27799449, e-pasts: komunalie@inbox.lv 

Iepirkuma priekšmets

Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” vajadzībām 2023./2024. gada apkures sezonai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildes (piegādes) vieta

  • Katlumāja, Parka iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113;
  • Šķeldas šķūnis “Rogas”, Kokneses pagasts, Aizkraukles nov., LV-5113.

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: komunalie@inbox.lv līdz 2023. gada 19. jūlijam plkst.10.00. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Līguma izpildes termiņš un prognozētais apjoms

No līguma noslēgšanas brīža līdz 2023/2024. gada apkures sezonas beigām.

Piegādes biežums: pēc pieprasījuma.

Prognozētais apjoms: līdz 6000 bm3.

Apmaksas nosacījumi

Norēķins tiek veikts reizi mēnesī par faktiski piegādātā kurināmā daudzumu (bm3) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un piegādātāja rēķina saņemšanas.

Papildu nosacījumi

  1. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu.
  2. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.

Iesniedzamie dokumenti

Finanšu piedāvājuma veidne (1. pielikums).

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par kurināmā 1 bm3.