Pasūtītājs
SIA “Aizkraukles Siltums”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 21. februāra plkst. 10.00

Vispārīgā informācija

Pasūtītāja nosaukums

AIZKRAUKLES SILTUMS, Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskā adrese

Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Piegādes adreses

Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV- 5101

Nod. maksātāja reģ. nr.

40003007886

Kontaktpersona

Edgars Bricis, SIA “Aizkraukles siltums”, valdes loceklis, tālr. +371 26412723, e-pasts: edgars.bricis@asiltums.lv

Cenu aptaujas nosaukums

„Lietota ekskavatora iekārtu iegāde SIA “Aizkraukles Siltums” siltumtrašu uzturēšanas brigādei.”

Cenu aptaujas ID numurs

AS/CA/2023/1

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

43260000-3, Mehāniskās lāpstas, ekskavatori un kausa iekrāvēji un kalnrūpniecības tehnika.

Cenu aptaujas mērķis – iepirkt lietotu ekskavatoru, ekskavatoru- iekrāvēju, saskaņā ar instrukcijas 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un  3. pielikuma “Līgums” nosacījumiem. Pasūtītāja plānotā līgumcena ir līdz 20000 euro bez PVN.

Līguma izpildes termiņš - 30 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 21. februārim plkst. 10.00, sūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai ieskenētā veidā uz e-pastu edgars.bricis@asiltums.lv  Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz: