Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 31. oktobrim plkst. 17.00
līzfinansē Eiropas Savienība

Projekta “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” /SMEPRO 2/ (projekta numurs LLI-068), ietvaros

Tirgus izpēte nr. ANP-2023/73

Pasūtītāja nosaukums

 Aizkraukles novada pašvaldība

Nod. maksātāja reģ. nr.

90000074812

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Cenu aptaujas ID numurs

ANP-2023/73

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

Kontaktpersona

Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības speciāliste Elita Kaņepēja, e-pasts: elita.kanepeja@aizkraukle.lv, tel. +371 27873332

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pastu: elita.kanepeja@aizkraukle.lv, līdz 2023. gada 31. oktobrim plkst. 17.00.

Prasības pretendentiem

Pretendents var būt:

  1. fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs,
  2. juridiska persona.

Pretendentam jāspēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši šai cenu aptaujai pievienotās pakalpojuma/piegādes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti

Piedāvājums saskaņā ar šai cenu aptaujai pievienoto piedāvājuma formu-Pielikums nr.1

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Tirgus izpētes un priekšizpētes paredzamās līgumcenas noteikšanas rezultātā Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kura finanšu piedāvājums iekļausies paredzētajā maksimālajā budžeta summā šīs procedūras iepirkumam.

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas būs piedāvājis zemāko cenu un atbilstošāko pakalpojuma piedāvājumu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām pakalpojuma/piegādes prasībām.

Pielikumi: