Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2024. gada 15. aprīlim plkst. 10.00

Pasūtītāja nosaukums

 Aizkraukles novada pašvaldība

Nod. maksātāja reģ. nr.

90000074812

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

Aizkraukles novada administratīvā teritorija

Cenu aptaujas nosaukums

Mežu inventarizācijas veikšana Aizkraukles novada pašvaldības vajadzībām

Cenu aptaujas ID numurs

ANP-2024/15

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

77231400-2

Kontaktpersona

Anda Mikāla, Aizkraukles novada pašvaldības, dabas resursu speciāliste

tālr. +371 27097953, e-pasts: anda.mikala@aizkraukle.lv

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Darba uzdevums

Pēc pasūtītāja rakstiska Darba uzdevuma veikt pašvaldībai piederošā vai piekrītošā meža īpašuma (turpmāk – Īpašums) inventarizāciju, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Līguma izpildes termiņš

Laika periodā no 22.04.2024. līdz 31.07.2024.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2024. gada 15. aprīlim plkst. 10.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

  • Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
  • Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
  • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

Apmaksas kārtība

Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  • Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.
  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā