Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 9. augusta plkst. 12.00

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.:

Aizkraukles novada pašvaldība,

Reģistrācijas  Nr. 90000074812

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona objekta apskates jautājumos:

Aizkraukles novada  Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs, tālr. +371 26435216, e-pasts ilmars.klauzs@aizkraukle.lv  

Līguma slēdzējs

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Cenu aptaujas Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām centra izveidei ,  identifikācijas Nr. AND/CA/ 2022/ 53

uzdevums – pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2022. gada 21. jūlija lēmumu Nr.477 (protokols Nr.16.,41.p.) Aizkraukles novada, Bebru pagasta, Vecbebros,  Vecbebru tehnikuma kompleksa Dienesta viesnīcas 3. un 4. stāva telpās izveidot sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām centru, veikt tā uzturēšanu un apsaimniekošanu, t.sk., apsaimniekot un uzturēt Dienesta viesnīcas telpas pārējos stāvos un Vecbebru tehnikuma ēkas telpas, t.sk.,  virtuvi un aktu zāli.

Nekustamais īpašums - Vecbebru tehnikuma kompleksss, Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 324600601110 ar platību 2,17 ha un ēkām Dienesta viesnīcu ar kadastra apzīmējumu 324600601110001 un Vecbebru tehnikuma ēku ar kadastra apzīmējumu.324600601110002 kopā ar visām tajā esošajām mantām, tiek nodots bezatlīdzības lietošanā sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas  pakalpojuma centra (turpmāk tekstā - Centrs) izveidei uz 10 gadiem sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālo pakalpojumu sniedzējam , par to slēdzot patapinājuma līgumu (līguma projekts 3.pielikums).

Prasības attiecībā uz Pretendentu:

 1. Pretendentam jābūt reģistrētam  sabiedriskā labuma organizācijas statusam (reģistrēts Uzņēmuma reģistrā) ar pieredzi sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām aprūpē.
 2. Pretendentam jāiesniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām pakalpojuma:
  1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums);
  2. vīziju (2.pielikums) ar termiņiem  par Vecbebru tehnikuma kompleksa izveidošanu par  sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām centru.
 3. Centru jāizveido divu mēnešu laikā no patapinājuma līguma noslēgšanas dienas un jāaprīko ar nepieciešamo inventāru vismaz 60 klientu uzņemšanai. Centru jāreģistrē Labklājības ministrijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā trīs mēnešu laikā no patapinājuma līguma noslēgšanas dienas.
 4. Pārējos Dienesta viesnīcas stāvos turpina nodrošināt tur esošo iemītnieku uzturēšanos. Ar  Ukrainas pilsoņiem  tiek saglabāti iepriekš noslēgto līgumu ar pašvaldību nosacījumi, t.sk., īres apmaksas cena, kuru drīkst paaugstināt tikai ar rakstisku pamatojumu un  saskaņojumu  ar pašvaldību.
 5. Papildus pēc Aizkraukles novada Sociālā dienesta ierosinājuma (slēdzot atsevišķi deleģēšanas līgumu un par tiem apmaksās pašvaldība), nepieciešamības gadījumā apņemas Vecbebru tehnikuma kompleksā nodrošināt pašvaldībai sekojošus pakalpojumus:
  1. Dienas aprūpes centra pakalpojumi pieaugušām personām ar invaliditāti, ietverot ēdināšanu un organizējot specializētās/radošās darbnīcas, kā arī vajadzības gadījumā nodrošinot transportu atvešanai un aizvešanai uz dzīvesvietu;
  2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar invaliditāti, ietverot ēdināšanu un organizējot specializētās/radošās darbnīcas, kā arī vajadzības gadījumā nodrošinot transportu atvešanai un aizvešanai uz dzīvesvietu u.c.);
  3. istaba krīzes situācijām mātēm ar bērniem;
  4. istaba ģimenēm krīzes situācijā (ugunsgrēks utt.).
 6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas paziņošnas Pašvaldība pārbauda  vai Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana:

 1. Pašvaldība  slēdz patapinājuma  līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām prasībām, un ir iesniedzis atbilstoši visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām pakalpojuma piedāvāto cenu un  vīziju ar termiņiem  par Vecbebru tehnikuma kompleksa izveidošanu par  sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām centru, kā arī atbilst sabiedriskā labuma organizācijas statusam. Patapinājuma līguma projekts (3.pielikums) tiek apstiprināts ar Aizkraukles novada domes lēmumu.
 2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līguma izpildes laiks 10 (desmit)gadi.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 9. augusta plkst. 12.00, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@aizkraukle.lv.

Pašvaldība nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu 1. pielikumu un 2. pielikumu.

2. pielikums. Vīzija ar termiņiem par Vecbebru tehnikuma kompleksa izveidošanu par sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pilngadīgām personām centru, iesniedzama brīvā formā