Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 30. augusta plkst. 11.00

Identifikācijas Nr. ANP-2023/45

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.:

Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Kontaktpersona:

Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Paukšte-Uzula, tālr. +371 29394972, e-pasts liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv

Maksātājs:

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812

Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101

Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV28UNLA 0035900130302

Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:

Aizkraukle novada pašvaldības juridiskā nodaļa,  tālr. +371 28355381, e-pasts: iepirkumi@aizkraukle.lv

Cenu aptaujas uzdevums

  1. Cenu aptaujas skiču projekta "Publiskā ārtelpa Skrīveros" izstrāde, identifikācijas Nr. ANP-2023/42 ietvaros uzdevums – sniegt skiču projekta un kontroltāmes dokumentācijas izstrādes pakalpojumu saskaņā projektēšanas uzdevumu - Pielikums Nr. 1.
  2. Topogrāfisko mērījumu karte dwg formātā – Pielikums Nr. 3.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  1. Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks projektēšanas pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
  2. Pretendents apliecina, ka iepriekšējo trīs gadu laikā ir veikts pakalpojums līdzvērtīga apjoma un specifikācijas projekta izstrādes ietvaros, vismaz trīs līgumos;
  3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.

Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana

  1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.
  2. Pasūtītājs slēgs līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līguma izpildes laiks: līdz 2023.gada 15.novembrim
  3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 30. augusta plkst. 11.00, sūtot tos skanētā veidā pdf formātā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iepirkumi@aizkraukle.lv
  4. Pasūtītājs projektu iesniegs Eiropas savienības fondu atbalsta saņemšanai projekta realizācijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi.”
  5. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

Pretendentam jāiesniedz:

Topogrāfisko mērījumu karte  (3.pielikums)