Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 22. februārim

Vispārīga informācija

Objekta nosaukums

Daugavas līča piekraste, Aizkrauklē

Objekta adrese

Daugavas līcis (kadastra apzīmējums 32010020106; 32010030103)

Pasūtītājs

Aizkraukles novada pašvaldība

Būvniecības veids

Jaunu labiekārtojuma elementu izbūve un esošo pastaigu taku atjaunošana

Būves grupa

Paskaidrojuma raksta I grupa

Iepirkuma priekšmets

Laipu, solu, informatīvu stendu  izbūve un pastaigu taku atjaunošana Aizkrauklē Daugavas gravā

Pasūtītāja kontaktpersona Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja, Valērija Noreika, e-pasts: Valerija.noreika@aizkraukle.lv tel. +371 28298561

Mērķis un sasniedzamais rezultāts

Projekta mērķis ir atjaunot un apgaismot pastaigu takas, atjaunot 4 (četras) laipas grāvju šķērsošanai pastaigas takas maršrutā, atjaunot  5 kāpnes,  uzstādīt 4 (četrus) solus, 1 (vienu) fotorāmi/solu - atpūtas vietu un 3 (trīs) informācijas stendus ar virzienu norādēm un noderīgu/izglītojošu informāciju gravas apmeklētājiem.

Darbi veicami divās kārtās:

  1. Paskaidrojuma raksta I grupas izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju, un Aizkraukles novada Būvvaldi.

Risinājumam jābūt tehniski un ekonomiski pamatotam. Izstrādē izvērtēti iespējamie risinājumi un izvēlēts labākais, ņemot vērā tādus aspektus kā drošības līmenis, dabas cienītāju komforta līmenis, konstrukciju ilgizturība ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. Risinājumam jābūt estētiski kvalitatīvam, apkārtnes  videi atbilstošam un draudzīgam.

  1. Atbilstoši paskaidrojuma rakstam  tiks atjaunots pastaigu taku segums, ierīkots apgaismojums, izbūvēti labiekārtojuma elementi (laipas, soli, fotorāmis/sols - atpūtas vieta, informācijas stendi, informatīvā plāksne,). Veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas. Objekts pieņemts ekspluatācijā.

Visi darbi veicami atbilstoši augstākajiem nozares standartiem un labas prakses paraugiem, ievērojot aktuālo normatīvo aktu un būvprojektēšanas nozares standartu un būvnormatīvu prasības.

Iesniedzamie dokumenti

  • Pretendenta finanšu piedāvājums;
  • Piedāvāta speciālista/arhitekta (kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts) apliecinājums par dalību iepirkumā.
  • Arhitekta pieredze - pabeigts vismaz viens projektēšanas līgums, kura ietvaros tika projektēta teritorijas labiekārtošana vai ielas un laukumi, kura būvdarbu līgumcena ir ne mazāka par EUR 80 000,00 .

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@aizkraukle.lv un Valerija.noreika@aizkraukle.lv, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, līdz 22.02.2023.