Vide Uzņēmējdarbība

Latvijas Dabas fonds (LDF) projekta “LIFE-IP LatViaNature” ietvaros sāk dabiskās pļavas produktu zīmola izveidi un aicina pļavu saimniekus kā sadarbības partnerus un potenciālos dabiskās pļavas produktu ražotājus tam pieteikties. Dabisko pļavu produktu zīmols būs īpašs marķējums, kas ļaus patērētājam atpazīt produktus, kas nāk no dabiskajām pļavām, tādā veidā dodot iespēju atbalstīt pļavu saglabāšanu. Šis zīmols būs sadarbības un atbalsta mehānisms uzņēmējdarbībai ar augstu pievienoto dabas vērtību un jauns tirgus instruments vērtīgo un strauji izzūdošo dabisko pļavu saglabāšanai Latvijā.

Pirmajā pieteikšanās posmā aicinām pļavu saimniekus aizpildīt pieteikuma anketu un iesūtīt līdz 2023. gada 31. martam e-pastā: plavasprodukts@ldf.lv.

“Dabiskās pļavas ir viens no Latvijas dabas dārgumiem, kas strauji izzūd – tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Taču labā ziņa ir tā, ka dabisko pļavu saglabāšanu var veicināt, saimniekojot un ražojot produktus, kas nāk no pļavām. Un te arī ir vieta topošajam zīmolam – ar to vēlamies gan motivēt zemes īpašniekus, gan dot patērētājiem iespēju iegūt kvalitatīvus produktus, kuru patēriņš palīdz dabai,” saka Andrejs Briedis, LDF padomes priekšsēdētājs.

Dabiskās pļavas ir dzīvotne, kuras saglabāšanās ir atkarīga no cilvēka saimniekošanas, tāpēc motivēt īpašniekus pļavu apsaimniekošanai šobrīd ir neatliekami svarīgi.

Dabiskās pļavas produktu zīmola izveides mērķis ir atbalstīt dabisko pļavu saimniekus un ar zīmola marķējumu sniegt patērētājiem precīzu informāciju par produkta izcelsmi un devumu dabisko pļavu saglabāšanā. Zīmols kalpos kā apliecinājums ražotājiem par dabisko zālāju ilgtspējīgu un bioloģiskās daudzveidības veicinošu apsaimniekošanas veidu, kā arī būs atpazīšanas zīme pircējiem – vienota kvalitātes zīme dabiskajās pļavās ražotajiem produktiem. Ar augstu dabas vērtību un kvalitāti saistīta produkta marķējuma lietojums Latvijā būs jauna pieeja, kāda līdz šim bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nav praktizēta. Zīmolu paredzēts izstrādāt līdz 2024. gada sākumam un patērētāji ar to varēs iepazīties “Pļava ienāk tirgū” aktivitātēs.

“Dabiskās pļavas produktu zīmols iedzīvina “LIFE-IP LatViaNature” pamatideju – balstīt dabas aizsardzību sadarbībā, proti, veidojot sinerģiju starp dabai draudzīgu saimniekošanu un ekonomiskajiem ieguvumiem. Pļavas produkti veicinās gan dabas vērtību saglabāšanu, kādas, nenoliedzami ir arvien izzūdošās bioloģiski daudzveidīgās dabiskās pļavas, gan tautsaimniecības attīstību,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes “LatViaNature” projekta vadītāja Ieva Saleniece.

Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties jaunajam zīmolam visus saimniekus, kuri vēlas uzlabot bioloģisko daudzveidību savos zālājos un ražot dabiskās pļavas produktus:

  • zālāju īpašniekus un apsaimniekotājus, fiziskas un juridiskas personas;
  • saimniekus, kuru apsaimniekojamās zemes platību visu vai daļu aizņem dabiskie zālāji, vai arī zālājiem ir potenciāls kļūt par dabiskajiem zālājiem;
  • zālāji atrodas “Natura 2000” teritorijās vai ārpus tām;
  • pļavu saimniekus, kuri jau ražo produktus, vai kuri vēlētos sākt ražot pļavas produktus.

Kādi būs dabisko pļavu saimnieku ieguvumi?

Latvijas Dabas fonds nodrošinās: apmācības un seminārus par zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un to potenciāla izmantošanu uzņēmējdarbībā, ieteikumus zālāju bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas scenārijiem; ekspertu pakalpojumus pļavu botāniskā sastāva izvērtēšanai (arī tiem zālājiem, kuri šobrīd neatbilst bioloģiski vērtīgā zālāja statusam); iesaisti ražotāju atbilstības kritēriju izstrādē un atbilstoši tiem piešķirs zīmola vizuālās identitātes izmantošanas tiesības produktu marķēšanai un tirdzniecības veicināšanai; mārketinga komunikācijas aktivitātes zīmola produkta atpazīstamībai un virzīšanai tirgū.

LDF projekta vadītāja Inga Muižniece uzsver: “Latvijas Dabas fonds ar zīmola palīdzību vēlas izcelt un sniegt pozitīvu atbalstu zemniekiem un pļavu saimniekiem, kuri jau entuziastiski un apņēmības pilni strādā dabisko zālāju saglabāšanā. Dabiskās pļavas produktu zīmols ir nepieciešams, lai mudinātu un motivētu pļavu apsaimniekotājus, zemes īpašniekus, zemniekus turpināt saimniekot dabai draudzīgi, lai kuplinātu dabisko pļavu apsaimniekotāju kopienu un stiprinātu savstarpējo sadarbību bioloģiskai daudzveidībai draudzīgu produktu ražošanu un veicinātu to patēriņu sabiedrībā. Līdz ar to kā viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir sadarbība ar dabisko pļavu apsaimniekotājiem, lai kopdarbībā izstrādātu jaunu, ar augstu pievienotās dabas vērtību, dzīvotspējīgu un jaudīgu dabiskās pļavas produktu zīmolu Latvijā dabisko pļavu saglabāšanai.”

Dabiskās pļavas ir Eiropas Savienības un Latvijas apdraudētākās dzīvotnes. Šobrīd dabiskās pļavas Latvijā klāj vien 0,7% valsts teritorijas, tāpēc, lai tās saglabātu un tās pastāvētu, ir nepieciešama apsaimniekošana – pļaujot vai noganot. Dabiskajās pļavās mājo izcila dabas daudzveidība – vienā kvadrātmetrā var būt pat līdz 50 dažādām augu sugām. Pļavas arī sniedz plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu un ir Latvijai raksturīgās kultūrainavas daļa.