Aizkraukle Drošība Projektu aktualitātes
kopbilde
Projekta noslēgumā Aizkraukles un Biržu pašvaldību pārstāvji

Aizkraukles novada pašvaldībā noslēdzies Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam projekts LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”. Tas kopā ar Biržu rajona administrāciju tika īstenots divus gadus – projekts uzsākts 2020. gada jūnijā un noslēdzās šī gada 31. maijā.

Projekta galvenais mērķis bija uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti. Lai sasniegtu projekta mērķi sākotnēji tika plānots ierīkot 65 kameras, taču vairākkārtēju iepirkumu ietaupījumu rezultātā kopumā tika ierīkotas 95 videonovērošanas kameras, kas diennakts režīmā ļauj novērot situāciju 29 vietās pilsētā.

kamera

Projekta laikā tika organizētas informatīvās kampaņas iedzīvotājiem drošas apkārtnes veidošanā Biržos un Aizkrauklē, notika pieredzes apmaiņas pasākumi abu pašvaldību pārstāvjiem. Tika organizēta Biržu un Aizkraukles iedzīvotāju tikšanās, lai dalītos ar pieredzi par sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, jo vietējo iedzīvotāju viedoklis un līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzīves vidi.

Kopumā projekts vērtējams kā pozitīvs un tendēts uz iedzīvotāju labklājības veicināšanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 232 097,85 eiro, no tās ERAF finansējums – 197 283,16 eiro. Aizkraukles novada pašvaldības iegūtais finansējums ir 118 083,97 eiro, no kura ERAF finansējums ir 100 371,37 eiro.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg Latvija-Lietuva logo

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv