Uzstādīto videonovērošanas kameru karte

Īstenojot INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība” , pēc Aizkraukles novada pašvaldības pasūtījuma marta mēnesī 20 vietās pilsētā tiks uzstādītas kopumā 65 videonovērošanas kameras un izveidota apjomīga videonovērošanas sistēma. Tā ļaus uzraudzīt drošības situāciju pilsētā 24/7 režīmā, fiksējot iespējamos likuma pārkāpumus, un ātrāk reaģēt uz tiem.

Noslēdzoties iepirkumam par videonovērošanas kameru iegādi, radies finanšu līdzekļu ietaupījums 21 046,62 eiro apmērā. Tāpēc šobrīd norit darbs pie izmaiņām projekta dokumentācijā, kas ļaus palielināt kopējo novadā izvietoto kameru skaitu.

 

Uzraudzīs cilvēku un satiksmes plūsmu

Jau iepriekš vēstīts, ka videonovērošanas kameras tiks izvietotas pašvaldībai piederošajās teritorijās vietās, kur ikdienā norit intensīva gājēju un autobraucēju kustība. Tās atradīsies pie izglītības iestādēm, kultūras nama un muzeja teritorijā, pie bērnu rotaļu laukumiem, pie Aizkraukles novada pašvaldības ēkas, Daugavas piekrastē, kā arī uz centrālajām ielām un to krustojumos. Šīs vietas iezīmētas kartē. Paredzēts uzstādīt arī videonovērošanas kameru ar transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmju atpazīšanas sistēmu pie iebraukšanas pilsētā.

Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Valērija Noreika stāsta, ka videonovērošanas kameru izvietojums izstrādāts, balstoties gan uz pašvaldības speciālistu, gan uz likumsargu rekomendācijām. Vērā ņemti arī iepriekš saņemtie iedzīvotāju ieteikumi un sniegtā informācija par vietām, kurās dažādu iemeslu dēļ viņi jūtas apdraudēti.

 

Kā strādās sistēma?

Videonovērošanas kameras ikdienā uzraudzīs Aizkraukles novada pašvaldības policija, un piekļuve tajās fiksētajai informācijai būs arī valsts policijas u.c. operatīvo dienestu darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība varēs izsniegt videonovērošanas kameru ierakstus.

Iespēja uzglabāt videonovērošanas kamerās fiksētos datus ir ļoti būtiska, lai pierādītu likumpārkāpēja vainu. Tāpat arī ieraksts bieži vien ir vienīgā iespēja izšķirt strīdu starp ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm u. c. gadījumos.

 

Uzstādīs zinoši speciālisti

Videonovērošanas sistēmas izveidošanu Aizkraukles pašvaldībā veiks pagājušā gada rudenī izsludinātajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA “Mondot”. Kompānija ir specializējusies videonovērošanas sistēmu izplatīšanā, uzstādīšanā un apkalpošanā un šajā nozarē strādā jau gandrīz 20 gadus.

Ar uzņēmumu noslēgts līgums par 75 999,66 eiro (t. sk. PVN 13 190 eiro). Līguma ietvaros paredzēta gan jau iepriekš minētā videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana, gan arī videonovērošanas sistēmas uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde, t. sk, serveri, datori, monitori u. c. aprīkojums, lai iegūtos datus varētu pietiekami ātri apstrādāt un uzglabāt.

Projektā “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”/”Droša sabiedrība” kopējais Aizkraukles novada pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 118 083,97 eiro, no kuriem 17 712,60 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzēts organizēt arī informatīvās kampaņas par sabiedrības drošību un uzstādītās videonovērošanas sistēmas darbību u. c. aktivitātes.

 

Mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti

INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”/”Droša sabiedrība” Aizkraukles pašvaldība īsteno kopā ar Biržu (Lietuva) pašvaldību, kura arī plāno uzstādīt vairākas videonovērošanas kameras savā administratīvajā teritorijā, jo drošība un noziedzības mazināšana ir aktuāla abām pašvaldībām. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 232 097,84  eiro, kas novirzīts gandrīz līdzīgās daļās, ERAF līdzfinansējums 197 283,16 EUR.

Turpinot nu jau 16 gadus ilgušo Aizkraukles un Biržu sadraudzību, pašvaldību vadības vienojušās kopīgam mērķim – paaugstināt abu teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iesaistīšanos vietējās sabiedrības dzīvē, kā arī mazināt iedzīvotāju aizplūšanu uz ārvalstīm vai lielākām pilsētām.

Interreg Latvija-Lietuva logo

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Plašāka informācija par projektu:

Angļu valodā (ENG): https://www.aizkraukle.lv /en/projects/lli-457-improvement-living-conditions-deprived-cross-border-region-promotion-safe-and-responsible-communities

Latviešu valodā (LAT): https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/lli-457-dzives-apstaklu-uzlabosana-trucigaja-parrobezu-regiona-veicinot-drosas-un-atbildigas-sabiedribas-veidosanos

 

 

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv