Dome

Janvāra beigās Aizkraukles novada dome apstiprināja jaunizveidotā Aizkraukles novada budžetu. Tā izstrāde bija laikietilpīgs un pamatīgs darbs arī tāpēc, ka kopējā lielā novada budžets tapa pirmo reizi. Nu apmēram 40 miljonu eiro ieņēmumu un izlietojuma plāns ir tapis, un budžetā pietiekami līdzekļu atvēlēts gan izglītībai un sociālajām vajadzībām, gan investīciju projektiem, tāpat šajā gadā katrā apvienībā plānoti arī vairāki vērienīgi darbi.

Jaunā Aizkraukles novada, kas apvieno bijušo Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu, kopējā platība ir 2273 km2, tajā ietilpst četras pilsētas – Aizkraukle, Pļaviņas, Koknese un Jaunjelgava – un 18 pagastu.

Apvienotais Aizkraukles novads izvietots īpašā vietā, kur satiekas trīs Latvijas kultūrvēsturiskie apgabali – Vidzeme, Zemgale un Sēlija.

Iedzīvotāju skaits samazinās

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem visā Aizkraukles novadā 2021. gada 1. janvāri bija 29 367 iedzīvotāju. Līdzīgi kā lielākajā daļā novadu, iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās – pērn visstraujāk iedzīvotāju skaits sarucis Jaunjelgavas novadā, kur, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija par 137 iedzīvotājiem mazāk, savukārt par četriem iedzīvotājiem vairāk ir Skrīveru novadā.

Saskaņā ar iedzīvotāju skaita prognozi apvienotajā Aizkraukles novadā 2030. gadā iedzīvotāju skaits varētu samazināties par 16,3 procentiem. Pašvaldībā ir tendence palielināties iedzīvotāju vecumā virs darbspējas vecuma īpatsvaram, savukārt bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem saglabājas nemainīgs.

Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir Aizkraukles novadā (85 iedzīvotāji uz km2), bet vismazāk apdzīvoti ir teritorijas ziņā lielākie novadi – Neretas novads (5 iedzīvotāji uz km2) un Jaunjelgavas novads (8 iedzīvotāji uz km2).

Vieno Daugava

Vairāk nekā pusi jaunā novada teritorijas aizņem meža zeme (57 % jeb 130 402 ha), savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme veido apmēram trešdaļu novada zemes resursu (29 % jeb 65 153 ha).

Ūdeņi ir nozīmīgs Aizkraukles novada resurss, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, tūrismam un rekreācijai, zivsaimniecībai un citām vajadzībām. Vislielākā un nozīmīgākā novada upe ir Daugava, kura kā artērija plūst pa līdzšinējiem Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Skrīveru un Pļaviņu novadiem, izņemot Neretu.

Vairāk nekā 2 tūkstoši uzņēmumu

Jaunajā Aizkraukles novadā (SIA “Lursoft IT” dati) 2021. gada kopumā bija reģistrēti 2158 aktīvi uzņēmumi, visvairāk Aizkrauklē – 482, vismazāk Neretas novadā – 238. Taču visur vērojama tendence, ka kopš 2015. gada ik gadu likvidēto uzņēmumu skaits ir lielāks nekā reģistrēto, un pērn samazinājies arī jaunreģistrēto uzņēmumu skaits Aizkraukles novadā.

Aizkraukles novadā populārākas nozares: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonta joma, apstrādes rūpniecība; profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu joma.

Lielākie uzņēmumi, kas darbojas Aizkraukles novadā: akciju sabiedrība “Virši-A”, kas nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību (apgrozījums 187 miljoni eiro), SIA “Latgran” Jaunjelgavā, kas nodarbojas ar industriālo kokskaidu granulu ražošanu un realizāciju (apgrozījums 79,3 miljoni eiro) un SIA “JELD-WEN Latvija”, kas nodarbojas ar dažādu veidu durvju ražošanu (63,4 miljoni eiro).

Jaunas nodaļas

Pašvaldībā, īstenojot administratīvo reformu, turpinās strukturālas reformas. No 2022. gada 1. janvāra darbu sāka jaunizveidotā Aizkraukles novada pašvaldības administrācija, Sociālais dienests, pašvaldības policija, bāriņtiesa, Izglītības un Kultūras pārvaldes.

Likumā noteikto autonomo funkciju realizēšanai Aizkraukles novada dome ir izveidojusi 65 pašvaldības iestādes, tajā skaitā 33 izglītības un 13 kultūras iestādes, kā arī divas aģentūras. No šī gada 1. janvāra Aizkraukles novada pašvaldībā darbojas trīs atsevišķi nodokļu maksātāji: Aizkraukles novada pašvaldība, aģentūra “Kokneses sporta centrs” un aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””.

Lielākie ieņēmumi – nodokļi

Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumi plānoti 39 288 471 eiro. Budžeta plānā iekļauti Aizkraukles novada pašvaldības, aģentūras “Kokneses sporta centrs” un aģentūras “Ziedugravas” ieņēmumi.

Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri ir 7 194 206 eiro, no tiem 1 718 666 eiro paredzēti iezīmētiem mērķiem – projektiem un valsts finansētām aktivitātēm.

Nozīmīgāko daļu budžeta ieņēmumu – 46 procentus – veido nodokļu ieņēmumi un nenodokļu ieņēmumi no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām. Pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2022. gadā plānoti 18 149 708 eiro, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze – 1 530 378 eiro, dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 44 611 eiro apmērā.

Savukārt 36 procentus ieņēmumu veido valsts budžeta transferti – mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai plānota 999 692 eiro, bet valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada pirmajiem astoņiem mēnešiem, arī profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī uzturēšanas izdevumiem, plānota 5 988 200 eiro apmērā. Valsts dotācijas plānotas arī mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 61 158 eiro, valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai – 23 200 eiro, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai – 79 737 eiro, 1. klases ēdināšanas izdevumiem – 132 777 eiro.

Visvairāk tērēs izglītībai

Budžeta izdevumi plānoti 44 523 760 eiro, neiekļaujot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas.

Lielākie pašvaldības izdevumi 2022. gadā plānoti atlīdzību izmaksai (darba algām) – 54,4% no kopējiem izdevumiem. No tā vairāk nekā puse tiek maksāta izglītības jomā – 12 989 207 eiro. Atlīdzības izdevumos iekļauta arī darbinieku veselības apdrošināšana.

Visvairāk naudas paredzēts tērēt izglītības jomai – 18 019 603 eiro. Aizkraukles novadā ir daudzas izglītības iestādes, kuru darbības nodrošināšanai paredzēti ievērojami finanšu līdzekļi. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un tehnisko darbinieku atlīdzībai paredzēti 2 143 919 eiro, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšana, tajā skaitā tehnisko darbinieku atlīdzībai – 3 529 015 eiro, profesionālās ievirzes programmu nodrošinājums (ieskaitot tehnisko darbinieku atalgojumu) – 1 131 477 eiro.

Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izdevumiem paredzēti 126 271 eiro, bet izglītības atbalsta pasākumiem - 1 839 252 eiro, tajā skaitā ēdināšanai – 1 491 803 eiro, skolēnu pārvadājumiem – 226 972 eiro, šajā summā iekļauts arī ārpakalpojumu, biļešu kompensācijas un transporta līdzekļu uzturēšanas izdevumi, arī autovadītāju atalgojums, savukārt dienesta viesnīcu uzturēšanai paredzēti 115 147 eiro un asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs – 5 330 eiro.

Izglītības jomā plānota arī vairāku projektu īstenošana, arī tam budžetā atvēlēti līdzekļi. Tāpat nauda paredzēta bērnu un jauniešu interešu izglītības nodrošinājumam (160 633 eiro), kas ietver Aizkraukles Interešu izglītības centra un Pļaviņu sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” izdevumus. Savukārt Aizkraukles sporta centra Lāčplēša ielā 21B darbības nodrošināšanai ieplānoti 381 141 eiro.

Līdzekļi kultūrai, kārtībai un ceļiem

Izdevumus atpūtas, kultūra, sporta un reliģijas jomā (kopā 4 208 782 eiro) veido līdzekļi Kultūras pārvaldes darba nodrošināšanai – 78 729 eiro, kultūras centru, tautas namu un saieta namu darbībai paredzēti 1 547 677 eiro, kultūras pasākumu organizēšanai – 478 496 eiro, bibliotēkām – 914 678 eiro, sporta iestāžu darbības nodrošinājums – 703 664 eiro, sporta pasākumu organizēšanai un sporta organizatoru atlīdzībai – 291 451 eiro, muzeju darbības nodrošināšanai pašvaldībā kopā plānots tērēt 194 087 eiro.

Aizkrauklē

 • P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas remonts
 • Veloparka izveide
 • Aizkraukles pagasta kultūras centra jumta remonts
 • Dārza, Rūpniecības un Bitēnu ielu infarstruktūras attīstība (dokumentācijas sakārtošana)
 • Dažādi remontdarbi kultūras centrā un pirmsskolas izglītības iestādēs

Jaunjelgavas apvienībā

 • Pašvaldības ceļu projektēšana
 • Ielu un pašvaldības ceļu virsmas apstrāde
 • Jaunjelgavas pilsētas katlu mājas būvprojekta izstrāde
 • Lauceses upes tilta remonta projekts
 • Betona kāpņu atbalsta sienas atjaunošana Daugavas krastā Staburagā

Kokneses apvienībā

 • Ceļa Gaiļi- Atradze seguma pārbūve
 • Lifta izbūves pabeigšana Vecbebru kopmītņu kompleksā
 • Būvprojekta izstrāde stadiona ēkas un tribīņu izbūvei Koknesē, Parka ielā 27
 • Vērenes ielas Koknesē pārbūves projektēšana
 • Remontdarbi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

Neretas apvienībā

 • Ielu seguma atjaunošana
 • Marijas tilta remonts
 • Remontdarbi Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā
 • Dzīvojamo māju remonti

Skrīveru pagastā

 • Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izbūve Daugavas ielā 85
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas āra infrastruktūras labiekārtošana
 • Skrīveru kultūras centra lietusūdeņu sistēmas izbūve
 • Apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve Robežu, Draudzības, Ozolu, Bērzu, Artūra Piegāza ielās
 • Daugavas ielejas tūrisma infrastruktūras attīstīšana – ūdenstorņa pārbūve par skatu torni (projektēšana)

Pļaviņu apvienībā

 • Raiņa ielas ar šķērsielām pirmā un trešā posma pārbūve
 • Veikala pārbūve par bibliotēku Pļaviņās, Raiņa ielā 45
 • Tehniskā projekta izstrāde Daugavas ielas posma pārbūvei no Raiņa ielas līdz Odzienas ielai un no Odzienas ielas līdz Upes ielai
 • Apgaismojuma pārbūve posmā Daugavas iela – Skanstnieki
 • Ielas apgaismojuma pārbūve Ķiršu, Bebrulejas un Lakstīgalu ielās

Plānotie darbi, piesaistot ES fondu finansējumu vai aizdevumus

 • Daudzfunkcionālā sporta laukuma būve Aizkrauklē
 • Jaunjelgavas kultūras nama ēkas atjaunošana
 • Ielu un pašvaldības ceļu virsmas apstrāde, segumu pārbūve
 • Mazzalves sporta halles siltināšana
 • Ēkas “Pagastmāja” Vietalvā energoefektivitātes paaugstināšana
 • Daugavas pastaigu taku izveide Aizkrauklē
 • Aizkraukles novada stadiona renovācijas tehniskā projekta izstrāde
 • Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1 un 1A

Leons Līdums,
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs

Ir pieņemts pirmais bezdeficīta budžets jaunajā novadā. Iespējams, to īsi var raksturot kā uzturēšanas budžetu ar attīstības iezīmēm. Lai arī, uzsākot reformu, bija optimistiski apgalvojumi, ka visiem visa kā būs vairāk, reālā aina ir skaudrāka. Jau trešo gadu saņemam samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļu proporciju, bet izdevumu daļa pieaug. Sadārdzinās energoresursi. Visu pašvaldību vadītāji uzsver, ka šī gada budžets līdzekļu apjoma samazinājuma dēļ veidojas sarežģīti, un arī mūsu novads nav izņēmums.

Taču uzskatu: atbilstoši šī gada īpašajiem apstākļiem, pirmo kopīgo novada budžetu izdevies izveidot veiksmīgi. Protams, tika ieguldīts liels darbs, lai izpētītu katras līdzšinējās pašvaldības atšķirīgo pieeju budžeta veidošanā, to ietilpinot vienā sistēmā. Paralēli veidojās vienota sistēma grāmatvedībai. Lielākā daļa nodaļu darbu uzsāka nesen.

Budžeta izveidē izmantojām vienotu pieeju katrai teritorijai. Domes vadībai un apvienību vadītājiem svarīgi bija izrunāt budžeta pozīcijas. Mums ikvienam veidojās jauns, kopīgs skatījums uz lietām. Galvenais budžeta plānošanas nosacījums bija: vispirms saplānojam kopējos izdevumus, tad atsevišķi izskatām katras apvienības vajadzības un plānus. Iestāžu vadītāji izteica savas vajadzības un vēlmes, tad notika prioritāri veicamo darbu, projektu atlase. Lai nezaudētu attīstības tempus, ceram maksimāli izmantot dažādu ES projektu finanšu līdzekļus, paredzot līdzfinansējumam nelielos naudas atlikumus.

Sociālās aizsardzības jomā izdevumi pieauguši – tie ir par 1,8 miljoniem eiro lielāki nekā 2021. gada budžeta izpildē. Visā novadā vienādojam sociālās palīdzības atbalsta sistēmu, ir atlicis izstrādāt brīvprātīgās iniciatīvas šajā jomā– tās līdzšinējās pašvaldībās bija diezgan atšķirīgas. Vienota novada princips prasa arī vienādu pieeju, un līdz tai arī nonāksim.

Priecē tas, ka administratīvo izdevumu apjoms samazinās par vienu miljonu eiro – tas arī bija viens no reformas mērķiem.

Redzam, kā pieaug – par 657000 eiro – izdevumi energoresursiem un elektroenerģijai Domājam par efektīvākām apkures sistēmām, atjaunotām apgaismes sistēmām ielās un pašvaldības iestāžu telpās.

Priecē tas, ka deputāti kompetenti vērtēja budžetu, nevirzīja priekšplānā sīkas intereses, bet visu vērtēja novada kontekstā. Saku paldies ikvienam, kas iesaistījās Aizkraukles novada 2022. gada budžeta veidošanā un apstiprināšanā!

 

Ilze Samsone,
Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Budžeta veidošana bija sarežģīts process, jo bija jāizstrādā viens kopīgs budžeta plāns visam lielajam Aizkraukles novadam. Pagājušā gada jūlijā jaunizveidotā novada ieņēmumu un tēriņu aprēķins tika veikts, apvienojot līdzšinējo novadu budžetus, un pusgadu tā arī strādājām – katrs ar saviem līdzekļiem, kuri bija apvienoti tikai “uz papīra”. Šī gada budžetu veidojām vienotā sistēmā, vienlaicīgi veidojot jaunu struktūru, līdz ar to daudz kas bija jāmaina. Centāmies plānot naudas sadali pēc vienādiem principiem. Protams, saprotam, ka arī patlaban atšķirības ir, bet tās vairs nav tik būtiskas.

Uzbūvēt šo kopīgo sistēmu bija diezgan liels izaicinājums, jo iestāžu ir daudz un prasību arī daudz. Bija sarežģīti, taču to paveicām. Neapgalvoju, ka viss ir ideāli, atsevišķās vietās arī mazliet kļūdījāmies un savas kļūdas labojām. Ir izveidota budžeta struktūra, kāda līdz šim mūsu novadā vēl nav darbojusies, un ir nianses, kuras iepriekš nebijām paredzējuši.

Otra lieta, ka mūsu vēlmes un vajadzības pārsniedz budžeta iespējas, līdz ar to jāsalāgo gan ieņēmumi, gan izdevumi. Protams, jārēķinās ar izdevumiem iestāžu un to teritoriju uzturēšanai, un tāpat jāplāno attīstība. Varbūt nākotnē jālūkojas iestāžu reorganizācijas virzienā, taču patlaban jārēķinās ar situāciju, kādā esam.

Svarīga pozīcija ir ieguldījumi novada attīstībā, bet šīs iespējas, šķiet, ir bijušas ierobežotas visos laikos un visām pašvaldībām. Daudzas lietas plānojam, lūkojoties Eiropas Savienības struktūrfondu virzienā, ņemsim aizdevumus, novada izaugsme un augšupeja neizpaliks.

 

Uldis Riekstiņš,
Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors

Pārvaldes formas veidošanā mēs zināmā mērā eksperimentējām, jo, veidojot apvienību pārvaldes modeli, bija jāatrod balanss starp centrālo un teritoriālo aparātu un jāsaprot, kā atbildība būs teritoriālo vienību

attīstība. Līdz ar to, piemēram, to, vai skolai jāpērk interaktīvās tāfeles, jāuzliek iestādei jumts vai jāasfaltē iela, atstājām katras apvienības ziņā, pirms tam izdiskutējot tikai lielos investīciju plānus. Tas savā ziņā bija neliels risks, jo redzēju situācijas, kad liela naudas summa tiek tērēta investīcijām, savukārt iestādēm budžets tiek samazināts, un bija arī pretējas pieejas. Lielā mērā šos lēmumus atstājām apvienību vadītāju ziņā, novada vadība iesaistījās un koriģēja budžeta projektu beigu posmā.

Manuprāt, budžets izveidots labs, bet varbūt mazliet pietrūka dziļākas analīzes, kādas un kuras iestāžu vajadzības tomēr ir prioritāras. Ņemot vērā to, ka iestāžu vadītāji lielus iebildumus neizteica, pieņemu, ka apvienību vadītāji ir ļoti labi strādājuši, diskutējuši un panākuši vienošanos. Tieši no apvienības vadītāja lielā mērā bija atkarīgs, kādā virzienā katrā teritorijā darbosies, taču diemžēl ar to, ka būs asfaltētas un skaisti izgaismotas ielas un laukumi, var nepietikt, jo kaut kā var pietrūkt izglītības vai citām iestādēm.

Budžetā pietiekami līdzekļu atvēlēts gan izglītībai, gan sociālajām vajadzībām, gan investīciju projektiem, tā kā budžets ir pietiekami labs, un neesam tādā situācijā kā citi novadi, kuros investīciju ieceres jāierobežo vai vispār jānoliek malā. Lai gan mums budžeta veidošana ir jauna pieredze, šobrīd nekas neliecina, ka kaut kas būtu izdarīts nepareizi.

Labs risinājums, manuprāt, ir īpašumu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, pārdošana izsolēs, līdz ar to pašvaldībām būs papildu līdzekļi attīstībai. Ļoti novērtēju arī domes deputātu racionālu pieeju gan budžeta, gan atsavināšanas jautājumu risināšanā.

Paldies visiem, kuri piedalījās budžeta veidošanā, īpaši Finanšu un grāmatvedības nodaļas darbiniecēm! Domāju, ka mums izdevās, bet to pārbaudīsim šī darba gada laikā.