Projektu aktualitātes
Aizkraukles novadā īsteno vērienīgus projektus

Pagājis pirmais jaunā Aizkraukles novada gads, un šajā laikā jau varam novērtēt, kas paveikts, un plānot jaunas ieceres. Tas, lai novads augtu un attīstītos, ir  Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas galvenā rūpe. “Esam viens novads, un mēs to cenšamies attīstīt mērķtiecīgi un vienoti,” saka Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane. Piedāvājam ieskatu, kādi projekti šī gada laikā Aizkraukles novada pilsētās un pagastos tikuši un vēl tiek īstenoti, kā arī plānotās izaugsmes ieceres.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane uzsver, ka tiek turpināts darbs, lai īstenotu līdzšinējos novados jau uzsāktos projektus, bet reizē tiek sākti arī jauni. “Apkopojot paveikto, redzam, ka vietās, kur vēl līdz teritoriālajai reformai tika īstenots daudz ieceru un uzsākti daudzi projekti, to ir salīdzinoši vairāk, jo tie jāīsteno līdz galam,” saka Ilona Kāgane. “Taču ļoti domājam par to, lai izaugsme un attīstība būtu jūtama visa plašā novada teritorijā. Turklāt, ja patlaban kādā teritorijā ir “lielāks uzrāviens”, nav teikts, ka pēc laika vairāk netiks ieguldīts citas pilsētas vai pagasta attīstībā.”

Izvērtējot vajadzības, vērā tiek ņemts ne tikai līdzekļu sadalījums, bet arī prioritātes un skatījums, kur un kas vairāk nepieciešams, cik lielam cilvēku skaitam šie uzlabojumi būtu vajadzīgi. “Esam viens novads, un mēs visi to cenšamies attīstīt mērķtiecīgi un vienoti,” saka Ilona Kāgane.

Daudzviet attīstības projektu nav daudz, taču to summas ir lielas,  līdz ar to kopējo skatījumu nevar vērtēt pēc īstenoto projektu skaita. Turklāt patlaban, kad visās jomās, īpaši būvniecības, jūtams sadārdzinājums, arī daudzu projektu īstenošanai nepieciešamas papildus izmaksas. “Tam, ko līdzšinējā novadā bija ieplānots izdarīt, tagad ir vajadzīgs daudz vairāk naudas, un tā jāatrod kopējā Aizkraukles novada budžetā. Sadārdzinājums skar visu kopējo budžetu,” skaidro Ilona Kāgane. “Cenšamies īstenot visus iesāktos projektus, lai novada teritorijā nepaliek nepabeigti būvniecības laukumi.”

Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā

Mūzikas skola
Jaunu veidolu iegūst P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola
 1. Šogad noslēdzies projekts “Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Mednieku un Gaismas ielas teritorijā uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām”, kura ietvaros tika veikta Mednieku ielas un  Gaismas ielas pārbūve, lietus kanalizācijas izbūve  un apgaismojuma pārbūve Gaismas ielā. Pārbūves darbus veica SIA “VIA” laika posmā no 05.05.2021.līdz 29.12.2021.  Kopējās projekta izmaksas – 719 945,11 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 417 055,00 eiro, valsts budžeta dotācija 18 399, 48 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 266 304,38 eiro.
 2. Šogad noslēdzies projekts “Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros veikta rotācijas apļa un tā apgaismojuma pārbūve Jaunceltnes un Gaismas ielas krustojumā, Jaunceltnes ielas seguma pārbūve projektā paredzētajā teritorijā, apgaismojuma pārbūve Jaunceltnes ielai projektā paredzētajā teritorijā un meliorācijas sistēmas pārbūve. Pārbūves darbus veica SIA “VIA”. Kopējās projekta izmaksas – 181 930,94 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums ir 68 850,00 eiro, valsts budžeta dotācija 3037,50 eiro un Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums – 105 910,32 eiro.
 3. Šī gada maijā noslēdzies projekts “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, kur ietvaros tika ierīkotas 95 videonovērošanas kameras, kas diennakts režīmā ļauj novērot situāciju 29 vietās pilsētā. Projekts tika īstenots laika posmā no 01.06.2020 līdz 31.05.2022. Kopējās projekta izmaksas – 118 083,97 eiro, tajā skaitā  ERAF finansējums – 100 371,37 eiro un  pašvaldības finansējums 17 712,60 eiro.
 4. “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā'' – izbūvēts daudzfunkcionāls veloparks un izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums. Finansējums ir 165 913,42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026,40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887,02 eiro.
 5. Projekta “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas - Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” ietvaros paredzēta Skolas ielas pārbūve 0.364 km, apgaismojuma pārbūve Skolas ielā, lietus kanalizācijas izbūve Skolas ielā, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve, stāvlaukumu izbūve. Kopējās izmaksas – 519 099,82 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 286 227,00 eiro, valsts budžeta dotācija 12 627,66 eiro un pašvaldības finansējums 220245,16 eiro.
 6. P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas telpu vienkāršotā atjaunošana” tiek veikts iekštelpu remonts, jumta pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Pārbūves darbus veic SIA “2A Būve” laika posmā 07.01.2022.-.05.09.2022. Kopējās projekta izmaksas – 648 467,35 eiro. Finansējums - Valsts kases aizdevums izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un mācību vides labiekārtošanai mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos.
 7.  “Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā” -  darbi uzsākti šī gada jūlijā un turpināsies līdz 2023.gada maijam. Darbus veic SIA “ASFALTBŪVE”, par kopējo summu 1 192 074,14 eiro ar PVN. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 1 futbola laukumu ar mākslīgo zālāju, 4 strītbola laukumus ar ūdenscaurlaidīgu gumijas segumu, 2 volejbola laukumus, 1 āra trenažieru laukumu, 1 bērnu rotaļu laukumu, žogu u.c. darbus. Projekts tiek līdzfinansēts no valsts budžeta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojuma Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.
 8. Projekta “Aizkraukles pagasta administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana” ietvaros tiek nomainītas jumta virsgaismas stikla konstrukcijas pret šūnu polikarbonāta  konstrukcijām, saglabājot esošo virsgaismas nesošo konstrukciju. Atjaunošanas darbus veic SIA “VV būvnieks” laika posmā no 29.04.2022. līdz 29.08.22. Kopējās projekta izmaksas – 50 000,00 eiro, Projekts tiek finansēts no valsts budžeta programmas – mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem.
 9. Projekta  "Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” ietvaros ir paredzēts izveidot aktīvās atpūtas zonu ar trasi skrituļošanai un slēpošanai. Mierīgās atpūtas un rekreācijas zona apvieno pastaigu takas un atpūtas vietas pie Daugavas. Darbu veic SIA “SIA “BUILDIMPEKS”. Kopējās projekta izmaksas – 379 089,97 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums prioritārajam investīciju projektam.
 10.  “Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu”  - esošā jumta latojuma un jumta seguma maiņa, esošo spāru pastiprināšana un zibensaizsardzības sistēmas izbūve. Kopējās projekta izmaksas – 122 851,30 eiro. Finansējums - valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
 11. Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10 un Enerģētiku ielā 2 Aizkrauklē detalizēta piesārņojuma papildizpēte – paredzēts aktualizēt informāciju par vēsturiskā piesārņojuma izplatības dinamiku, virzieniem un riskiem. Izstrādāti tehniski ekonomiski pamatoti sanācijas pasākumu priekšlikumi. Projekts īstenots tiek no 2021. gada septembra 2023. gada janvārim līdz. Tā kopējās izmaksas – 469 371 eiro.
 12. Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Aizkraukles novadā” iegādāts bezpilota lidaparāts jeb drons “DJI Mavic 3 Cine Premium Combo” un trīs darbiniekiem būs iespēja mācīties pilotu apmācības kursos. Kopējās projekta izmaksas ir 4448,00 eiro, tajā skaitā 3976,54 eiro ir Zivju fonda finansējums un 471,46 eiro – Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums
 13. “Norādes zīmju uz dižozoliem izgatavošana un uzstādīšana dabas parkā “Daugavas ieleja”- izgatavota un uzstādītas norādes zīmes uz dižkokiem. Projekta kopējās izmaksas ir 697,00 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 697,00 eiro.
 14. “Lielā susura aizsardzības dabas parka teritorijā” Tika izgatavoti un uzstādīti 50 lielo susuru būri un iegādāta 1 videonovērošanas kamera. Projekta kopējās izmaksas ir 683,00 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 683,00 eiro.
 15. Pastāvīgās ekspozīcijas “Daugavas krastu likteņstāsti” tekstiliju restaurācija” Projekta kopējās izmaksas ir 600,00 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 538,00 eiro, pašvaldības finansējums – 62,00 eiro.

*Projekta idejas autors – Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

 1. “Animācijas programmas tehniskais nodrošinājums” – iegādāts tehniskais aprīkojums mācību programma “Vizuāli plastiskā māksla” papildinājumam, izmantojot multimediju tehnoloģiju. Kopējās projekta izmaksas – 1669,45 eiro, tajā skaitā Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums – 1300,00 eiro, pašvaldības finansējums – 369,45 eiro.

*Projekta idejas autors – Aizkraukles Mākslas skola

!Top projektu tehniskie dokumenti:

 1. Būvprojektā “Vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi Daugavas ielā 1, Aizkrauklē” - paredzēts  atjaunot  Aizkraukles  novada  Sociālā  dienesta  ieejas mezglu  un  ierīkot  uzbrauktuvi,  lai    nodrošinātu  vides pieejamību  visām  personu  grupām.
 2. Būvprojektā “Vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē” - paredzēta  lifta un sanitārās telpas izbūve, ar mērķi nodrošināt vides pieejamību visām personu grupām.
 3. Būvprojektos “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkās” – paredzēti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, veicot fasāžu siltināšanu un apdares atjaunošanu, logu nomaiņu, iekšējo inženiertīklu izbūvi, saules paneļu uzstādīšanu, iekšējo inženiertīklu pārkārtošanu, iekšējo inženiertīklu stāvvadu nomaiņu.
 4. Gājēju tilta pār Daugavas upes pieteku projektēšana un autoruzraudzība - trošu tiltu (iekārtais tilts) pāri Daugavas upes pietekai.
 5. Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Aizkrauklē, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām – izbūvēt ēku un atjaunot Dārza ielu 537 m, Rūpniecības ielu 547 m, izbūvēt un pārbūvēt Bitēnu ielu 1,135 km apjomā kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.

Skrīveru pagastā

Skrīveru dienas centrs
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra atklāšana
 1. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, mērķis  - pašvaldības īpašumā esošo ēku vai tās daļu pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē - ēkā paredzēts izvietot Skrīveru dienas aprūpēs centru, jauniešu aktivitāšu telpas un tūrisma centru. Būvdarbu līgums 2021.gadā noslēgts ar SIA “Ošukalns celtniecība” par kopējo summu 500 053 eiro ar PVN, no kuriem 400 000 eiro. Papildus būvuzraudzība, autoruzraudzība, vājstrāvu plāns, energosertifikāta izstrāde -11 682 eiro ar PVN. Plānota nodošana ekspluatācijā līdz 31.07.2022.  Finansējums – Valsts kases aizdevums prioritārajam investīciju projektam.
 2. Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve. Izbūvēta un nodota ekspluatācijā 2022.gada maijā lietus un kanalizācijas ūdeņu sistēma pie Skrīveru kultūras centra un tuvējām ielām, tā nodrošinot pareizu ūdeņu atteci un izvairoties no ēkas un ielu applūšanas un priekšlaicīgas bojāšanās. Līgumā paredzētos būvdarbus veica SIA “Hektors” par kopējo summu 48 207 eiro ar PVN. Finansējums tika paredzēts 2022.gada budžetā.
 3. A.Upīša Skrīveru vidusskolas āra infrastruktūras labiekārtošana.  Noslēgts līgums ar SIA “Jūrmalas Mežaparki”, kopsumma 34 637 eiro ar PVN, līdzfinansējums 15% eiro paredzēts pašvaldības budžetā. Finansējums 85% Valsts kases aizdevums saskaņā ar 20.04.2021 MK noteikumiem Nr.258. Nodots ekspluatācijā 2022.gada maijā, tā rezultātā  labiekārtota skolas āra teritorija, novietojot tajā mūsdienīgu aprīkojumu ar sporta un izglītības elementiem, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru, drošību un labiekārtojot mācību vidi veselībai drošos apstākļos. Uzstādīti betona galdi ar virsmā iebūvētiem galda spēļu laukumiem tīklu piramīda, līdzsvara baļķis, velo novietne un atkritumu šķirošanas urna.
 4. Četru ielu seguma atjaunošana ar dubulto virsmas apstrādi. Noslēgts līgums jūnijā ar SIA “OŠUKALNS” par būvdarbu īstenošanu, summa 343 578 eiro ar PVN. Piešķirts Valsts kases aizdevums 85%  apmērā Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem saskaņā ar 22.02.2022 MK noteikumiem Nr.143, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15%. Būvdarbi realizējami līdz 30.septembrim. Noslēgti līgumi arī par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem par 7 454,00 eiro ar PVN.
 5. A. Upīša ielas posma un stāvlaukuma seguma atjaunošana.  Projekta rezultātā paredzēts pārbūvēt A.Upīša ielas posma segumu 116 m garumā, tam piesaistīto stāvlaukumu un gājēju ietvi gar ēku, uzklājot bruģa segumu.  Noslēgts līgums ar SIA “JARDS” par būvdarbu īstenošanu 136 165  eiro ar PVN. Piešķirts Valsts kases aizdevums 85%  apmērā Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem saskaņā ar 22.02.2022 MK noteikumiem Nr.143, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15%. Būvdarbi realizējami līdz 30.septembrim. Noslēgti līgumi arī par būvuzraudzības pakalpojumu 2 997,00 eiro ar PVN.
 6. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un pārbūve vairākām ielām (2 projekti). Noslēgts līgums ar SIA “REMUS Elektro” par ielu apgaismojuma pārbūvi Robežu, A. Piegāza, Draudzības, Ozolu un Bērzu ielās, par kopējo summu būvdarbiem 63 900 eiro ar PVN. Projekta finansējums no pašvaldības budžeta. Būvdarbi realizējami līdz 2022. gada 21. oktobrim.
 7. Velotrase “Velozinis”. Saņemot  dāvinājumu 8 633 eiro vērtībā, “BTA Velozinis Pilsēta B” elementus velotrases izveidei, no biedrības “For Better”, Skrīveros tika īstenots sabiedriski nozīmīgs projekts ar mērķi – velosipēda braukšanas prasmju uzlabošana drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa negadījumu incidentu mazināšanu. Noslēgts trases pamatnes izbūves un labiekārtošanas līgums ar SIA “We Build Parks” par summu 12 096 eiro ar PVN, finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Papildus projektēšanas un būvuzraudzības izmaksas 1 416 eiro ar PVN.

!Top projektu tehniskie dokumenti:

 1. Stacijas laukuma (ielas) un piegulošo ielu remonts, autoceļš V919. Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija (skiču projekts) ielas un piegulošās teritorijas pārbūvei, labiekārtošanai ar mērķi uzlabot ceļu satiksmi un gājēju drošību pie vidusskolas, stacijas, autobusu pieturas un pasta ēkas, izbūvējot rotācijas apli, papildus īslaicīgas apstāšanas stāvvietas, gājēju pārejas un autobusa pieturu. Īstenotājs SIA “br.ook interior architecture”, līguma summa 4 800,00 eiro. Paralēli tiek organizēta autoceļa pārņemšana pašvaldības īpašumā no Latvijas valsts ceļiem. Līdz 2022.gada beigām plānots izsludināt iepirkumu un noslēgt līgumu par projektēšanas darbiem, kam paredzēts finansējums vēl šā gada budžetā 25 200,00 eiro apmērā. Ar mērķi 2023.gadā uzsākt ES fondu piesaisti, kur svarīgi, lai plānotais investīciju projekts ir ar augstu tehniskās gatavības pakāpi.
 2. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabinetu pārbūve.  Projektēšanas darbu līgums noslēgts ar SIA “JB Latvija” par summu 11 314 eiro ar PVN. Projekta mērķis atjaunot un piemērot ēkas 1.stāva telpas dizaina un tehnoloģiju priekšmetu mācību procesam atbilstoši MK noteikumiem par publiskajām būvēm, kā arī aprīkot telpas ar atbilstošu materiāltehnisko bāzi, inventāru un iekārtām, radot mūsdienu prasībām piemērotu vidi izglītības iestādē. Līdz 2022.gada beigām paredzēts organizēt būvdarbu iepirkumu ar īstenošanas termiņu līdz 2023.gada beigām.
 3. Daugavas ielejas dabas parka skatu tornis (ūdenstorņa parbūve). Uzsākti idejas izstrādes un projektēšanas darbi, ko paredzēts pabeigt 2022.gadā. Līgums noslēgts ar SIA “AD Technical Work” par summu 11 374  eiro ar PVN.  Ar mērķi īstenot būvdarbu iepirkumu un līguma noslēgšanu jau 2023. gadā, ja tiks saņemta iespēja piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.
 4. Ar biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējumu īstenot projekts “Dabas takas atjaunošana Daugavas ielejas dabas parkā” . Projekta kopējās izmaksas ir 1 700,00 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 700,00 eiro, pašvaldības finansējums – 1 000,00 eiro.

Kokneses apvienībā (Koknesē, Kokneses pagastā, Bebru pagastā un Iršu pagastā)

Iršu muižas klēts atjaunošana pabeigta šī gada aprīlī
Iršu muižas klēts atjaunošana pabeigta šī gada aprīlī
 1. Koknesē laika posmā no 2021. gada 12. oktobrim līdz 2022. gada 30. jūnijam tika izbūvēta laivu piestātne par summu 140 596,60 eiro (bez PVN) projekta “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Living Rivers) ietvaros. Par projketa līdzekļiem šogad tiks iegādāta dobtā laiva jeb vienkoce, koka plosts un tiks izstrādāti virtuālās realitātes stendi par Daugavas senieleju Kokneses un Jaunjelgavas apkārtnē. Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Aizkraukles novada pašvaldības budžeta finansējums ir 371 919,90 eiro, tajā skaitā 85% jeb 316 131,91 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 5% jeb 18 595.99 eiro – valsts līdzfinansējums.
 2. Šī gada jūlijā noslēgušies ceļa “Gaiļi - Atradze” posma pārbūves darbi Kokneses pagastā. Ceļam uzklāts asfaltbetona segums 1,009 km garumā un izbūvētas nobrauktuves. Pārbūves darbus no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 1. jūnijam veica SIA “Ošukalns”. Kopējās projekta izmaksas – 340 904,15 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 3. Projekta “Iršu muižas klēts – magazīnas atjaunošana” īstenošana uzsākta 2021.gada maijā un pabeigta šī gada aprīlī. Iršu muižas klētij atjaunota jumta koka konstrukcija, uzlikts jauns jumta segums, veikti pamatu sanācijas darbi. Izveidotas telpas  publisku pasākumu norisei, kā arī ekspozīcijas zāle. Atjaunošanas darbus veica SIA “RRKP būve”. Kopējās projekta izmaksas –  208 034,98 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 4. Projekta “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru” ietvaros veikts telpu kosmētiskais remonts ēkas 4. un 5. stāvā. Pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli, kā arī elektroapgāde un apgaismojums, ierīkotas ugunsdrošas durvis. Darbu no pagājušā gada 18. jūnija līdz šī gada 4. martam veica SIA “RL būves”. Kopējās projekta izmaksas – 398 843,12 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums prioritārajam investīciju projektam.
 5. Projekta “Lifta piebūve Vecbebru dienesta viesnīcas ēkai” ietvaros esošajai dienesta viesnīcas ēkai paredzēts izbūvēt ārējo liftu. Lifts paredzēts ar piestātnēm katrā ēkas stāvā – kopā piecas pieturas un papildus pietura paredzēta ēkas zemes līmenī. Lifta izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinās pastāvīgu nokļūšanu ēkas 4. un 5. stāvā, kur plānots izveidot daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Darbus laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz šī gada 31.augustam veic SIA “Rīgas Lifti”. Kopējās projekta izmaksas – 216 548,85 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 6. Lai skolēniem un skolotājiem nodrošinātu higiēnas prasībām atbilstošu mācību vidi, šī gada jūnijā uzsākta projekta “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides uzlabošanas pasākumi” īstenošana. Saistībā ar šo projektu paredzēta Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas internāta 2. stāva sanmezgla, kāpņu telpas, pārejas, B korpusa 1.stāva gaiteņa, B korpusa kāpņu telpu, C korpusa kāpņu telpas remonts. Darbus no šī gada 10. jūnija līdz 31. oktobrim veic SIA “Erbauer group” un SIA “RUR”. Kopējās projekta izmaksas – 236 232,69 eiro.
 7. “Lielgabala ratu izveide Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijā” - Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils teritorijā esošajam lielgabalam – izgatavoti koka rati.  Projekta kopējās izmaksas ir 1 199,22 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 692,00 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 507,22 eiro.
 8. Mūzikas instrumentu iegāde Kokneses Mūzikas skolai” -  Kokneses Mūzikas skolai tika iegādāta viena piccolo flauta, divi klavieru krēsli un nošu pults. Projekta kopējās izmaksas ir 1 700,00 euro, kas 100% apmērā tiks finansēts no Valsts Kultūrkapitāla fonda

!Top projektu tehniskie dokumenti:

 1. Šī gada maijā tika noslēgts līgums ar SIA “CAMPAIGN” par būvprojekta “Stadiona ēkas un tribīņu izbūve, Parka ielā 27, Koknesē” izstrādi. Būvprojektā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas stadiona teritorijā paredzēts izbūvēt stadiona ēku ar tribīnēm. Sporta būve nosacīti tiks sadalīta trīs daļās: apsaimniekotāju, sportistu un apmeklētāju. Apsaimniekotāju zonā ir divas inventāra noliktavu telpas ar atsevišķam ieejam. Sportistu zonā ir divas ieejas, kas veido caurstaigājamo vestibilu. Abās vestibila pusēs izvietotas ieejas ģērbtuves (katra 20 cilvēkiem), katrā ir vides pieejamā tualetes un dušas telpa. Otra atklāta stāva līmenī izvietota tiesnešu telpa. Apmeklētāju zona ir tribīnes ar 288 sēdvietām, pluss 9 vietas apmeklētajiem ratiņkrēslos. Publiskās apmeklētāju tualetes ieplānotas būves 1.stāva sānos ar ieeju no ārtelpas. Būvprojekta izstrādes  izmaksas – 17 696,25 eiro.
 2. Šī gada martā tika noslēgts līgums ar SIA “Projektēšana ARC” par būvprojekta “Pašvaldības ēkas “Papardes” atjaunošana Bebru pagastā” izstrādi. Projekts paredz nomainīt ēkas jumta segumu, veikt bēniņu pārseguma siltināšanu, ēkas zibens aizsardzības un zemējuma izbūvi, lietus ūdens notekūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanu, gājēju ietves un kāpņu segumu atjaunošanu. Būvprojekta izstrādes  izmaksas – 5000 eiro, plānotais finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 3. Šī gada jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA "CAMPAIGN" par būvprojekta “Vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi Vērenes ielā 1, Koknesē” izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojektā paredzēts izbūvēt ārējo vertikālo pacēlāju ar trīs pieturām, pirmā pietura zemes līmenī ar ieeju/izeju no ārtelpas, pārējās – ar ieeju/izeju katrā ēkas stāvā. Pacēlājs – metāla konstrukcijas būve ar stiklojumu tā divās malās (pret Vērenes ielu). Finansējums plānots no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, pasākumā “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”.

Pļaviņu apvienībā (Pļaviņās, Aiviekstes pagastā, Klintaines pagastā un Vietalvas pagastā)

Pļaviņu bibliotēka
Kādreizēja veikala telpās Raiņa ielā 45 tagad darbosies Pļaviņu bibliotēka un bērnu bibliotēka
 1. Projekts “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām”. Pļaviņās ir izveidots dienas aprūpes centrs, renovētas divas telpas, ierīkots lifts un veiktas vairākas aktivitātes, kuras ietver sociālo darbinieku apmācības, jaunas metadoloģijas un apmācības sociālajiem darbiniekiem. Projekts tiek īstenots no 2019. gada 9. novembra līdz 2022. gada 8 septembrim. Kopējās projekta partnera izmaksas – 255 302,26 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums ir 229 772.03 eiro, valsts budžeta dotācija 11 367,77 eiro un Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums – 14 162,46 eiro.
 2. Turpinās projekta “Raiņa ielas ar šķērsielām 1. un 3. posma pārbūve” īstenošana. Šī gada jūlija sākumā noslēdzās 3. posma būvdarbi. 1. posma būvdarbi jārealizē līdz šī gada 26. augustam. Augstas gatavības projekta realizēšanai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē 3 000 000,00 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas līdz šim sasniegušas 5 170 140,53 eiro.
 3. Šī gada jūnija nogalē realizēts prioritārais investīciju projekts “Veikala pārbūve par bibliotēku Raiņa ielā 45, Pļaviņās un mēbeļu iebūve” par kopējo summu 522 643,02 eiro (ar PVN). Jaunajās telpās darbosies Pļaviņu bibliotēka un bērnu bibliotēka. Projekta realizēšanai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē 400 000,00 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu 122 643,02 eiro.
 4. Saistībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības rīkotā projektu konkursa “Iedvesmas bibliotēka 2022” jaunajā bērnu bibliotēkā Pļaviņās, Raiņa ielā 45, tika iepirkts un ierīkots daudzfunkcionāls un inovatīvs interaktīvais ekrāns ar rakstīšanas tehnoloģiju, intuitīvās “baltās tāfeles” lietotni un dažāda satura demonstrēšanas iespējām bērnu izglītošanai. Vēl tiks ierīkots oriģināla dizaina grāmatu plaukts egles formā un tiks iegādātas virtuālās realitātes brilles. Projekta īstenošanai paredzētās izmaksas ir 7510,97 eiro, no kurām 4665,76 eiro – biedrības līdzfinansējums, 2845,21 eiro – pašvaldības līdzfinansējums. Projekts jārealizē līdz šī gada 30. septembrim.
 5.  “Informācijas stenda uzstādīšana par Stukmaņu koncentrācijas  nometni” - Daugavas ielā 50 ierīkots informatīvais stends par Stukmaņu koncentrācijas nometni kopsummā – 284 eiro, no kuriem biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējums 230 eiro, pašvaldības finansējums 54 eiro.
 6. Trīspusējā informācijas stenda  “Zviedru skansts” izgatavošana” - Draudzības parkā par 79,005 eiro ierīkots informatīvais stends par Zviedru skansti, no kuriem biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējums 541 eiro, pašvaldības finansējums 254 eiro.
 7. “Daugavas krasta labiekārtošana Pļaviņās”. Atvaru ielā novietots sols un atkritumu urna kopsummā par 895,10 eiro, no kuriem biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējums 641,00 eiro, pašvaldības finansējums 254.10 eiro
 8. “Par aktīviem un sportiskiem jauniešiem Pļaviņu apvienības pārvaldē”. Pie Pļaviņu atklātā peldbaseina Baseina ielā 1 tika ierīkots volejbola tīkls. Projekta kopējās izmaksas ir 695,00 eiro. Projekts pilnībā finansēts no biedrības “Daugavas Savienība”  budžeta līdzekļiem.

*Projekta idejas autors – Pļaviņu jauniešu centrs “Ideja”

 1. “Kamermūzika / meistarklase un koncerts Pļaviņās” - Kamermūzikas ansambļu meistarklases vadīšana reģiona mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem un klavieru dueta AnNo koncerts. Kopējās projekta izmaksas – 750,00 eiro,  finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds.

*Projekta idejas autors – Pļaviņu Mūzikas skola

 1. “Pianīna iegāde Pļaviņu Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” – uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi – iegādājoties vienu pianīnu. Projekta kopējā summa – 3500,00 eiro, tajā skaitā 3000,00 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums un 500,00 eiro pašvaldības līdzfinansējums.

*Projekta idejas autors – Pļaviņu Mūzikas skola.

 1. 2021. gada nogalē pašvaldība piedalījās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā 5.kārtas projektu konkursā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ar iesniegumu “Pašvaldības struktūrvienību ēkas ,,Pagastmāja”, Vietalvā, Vietalvas  pagastā,  Aizkraukles  novadā, energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekts tika apstiprināts kopsummā par 358 842,76 eiro, no kuriem 85 % jeb 298 661.00 eiro no attiecināmām izmaksām sastāda ERAF finansējums, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 13176.22 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 47 005.54 eiro. Ir izsludināts Publiskais iepirkums par būvdarbiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt jumta atjaunošanu, ēkas siltināšanas un apdares darbus, logu un durvju maiņu, apkures sistēmas atjaunošanu, solārās sistēmas izbūvi uz jumta ūdens sildīšanai.  Projekts jārealizē līdz 2023. gada 31. decembrim.

Jaunjelgavas apvienībā (Jaunjelgavā, Jaunjelgavas pagastā, Sērenes pagastā, Seces pagastā, Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā un Daudzeses pagastā)

nojumes
Secē un Staburagā pie Daugavas nu ir jaunas nojumes, kurās ikviens var baudīt atpūtas brīžus
 1. Projektā “Dzīve pie upēm” Jaunjelgavas apvienības pārvaldē no 2021. līdz 2022. gadam ir īstenotas vairākas tūrisma infrastruktūras aktivitātes kā laivu piestātnes izgatavošana un uzstādīšana Staburaga “Vīgantes parkā”, atpūtas nojumju izgatavošana un uzstādīšana Seces pagasta pludmalē pie Daugavas un Staburaga “Vīgantes parkā”. Projektā veikta arī vēsturnieka izpēte par Jaunjelgavas un Staburaga vēstures liecībām kā apdzīvotām vietām Daugavas krastā. Projektā tiks izgatavoti 2 interaktīvie tūrisma stendi un organizēts pasākums Staburaga estrādē. Kopējais partneru projekta budžets ir 590 149,66 eiro, tajā skaitā 501 627,20 eiroR ERAF finansējums (Jaunjelgavas apvienības pārvaldes projekta budžets 57 390 eiro, tajā skaitā 48 781.50 eiro ERAF finansējums).
 2. Jaunjelgavas apvienības pārvaldē projektā “Ceļu virsmas apstrādi Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā” 2022. gadā tiks veikta trīs ceļu posmiem: "Ceļu virsmas divkārtu apstrāde posmā Mazā Daugavas iela no Rīgas ielas līdz Mazā Daugavas iela 5, Jaunjelgavā"  82943,43 eiro, “Ceļu virsmas divkārtu apstrāde posmā “Sproģi – Mucenieki, Daudzeses pagastā” 99456,57 EUR, "Ceļu virsmas divkārtu apstrāde posmā “Torņa iela, Sece, Seces  pagastā" 86049,83 eiro,  finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 3.  “No Frīdrihštates līdz Jaunjelgavai – mūsu vēsture Daugavas krastos” (krāsojamā grāmata)”. Atzīmējot Jaunjelgavas pilsētas dibināšanas 375 gadadienu, sagatavot un izdot krāsojamo grāmatu ar vēsturiskajiem aprakstiem. Projekta kopējās izmaksas ir 950,00 eiro, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 258,00 euro un biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 692,00 eiro

*Projekta idejas autors - Jaunjelgavas kultūras centrs.

!Top projektu tehniskie dokumenti:

 1. “Jaunjelgavas novada pašvaldības ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.  Tiek veikta ceļu projektēšana pašvaldības ceļiem: Robežnieki-Bajāri-Aperāni Seces pagastā, Liepaiņi-Smaļķi Sērenes pagastā, Tapaskrogs-Daudzese un Pelši-Strautiņi, Daudzeses pagastā. Kopējo summa 49 647.41 eiro.

Neretas apvienībā ( Neretas pagastā, Pilskalnes pagastā, Zalves pagastā un Mazzalves pagastā)

Marijas tilts
Marijas tilts Ērberģē piedzīvo vērienīgas pārmaiņas
 1. Aizkraukles novada pašvaldība veica nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā, īstenojot projektu  “Ielu segumu atjaunošana Neretas novadā”, kas ietver šādus objektus ar kopgarumu 7,172 km:
  1. Neretas pagastā – Dārza , Kalēju, Draudzības, Nākotnes, Saules, Kalna, Ziedu, Klusās, Jāņu, Zaļās, Liepu, Parka, Pasta ielas ( 4,303 km);
  2. Mazzalves pagastā – Ziedoņu, Zaļās, Susējas ielas ( 2,62 km);
  3. Pilskalnes pagastā – Draudzības iela ( 0,174 km);
  4. Zalves pagastā – Senči– Pūpoli ceļš ( 0,075 km).

Ielu segumu atjaunošanas darbi tika pabeigti 2022. gada jūlija sākumā, uzlabojot ielu un ceļu kvalitāti. Būvdarbus veica SIA “LV ROADS”, to summa – 567 221,03 eiro (ar PVN). finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

 1. Projekta “Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos” (Digital Cemetery, LLI-437) īstenošanas laikā ir digitalizētas sešpadsmit kapsētas, kas atrodas bijušajā Neretas novada teritorijā. Jebkurš interesents rezultātu var aplūkot publiskajā  vietnē www.cemety.lv . Interneta vietnē, ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu. Ja kapu grāmatā par apbedījumu nav datu un pie kapu kopiņas nav arī pieminekļa vai plāksnītes, kas ir pamats datu bāzes izveidošanai, tad arī digitālajā informācijas sistēmā parādīsies uzraksts – nezināms. Taču pozitīvi ir tas, ka tuviniekiem ir iespēja kapsētu datu bāzes informāciju papildināt, iesniedzot vai papildinot informāciju par saviem apbedītajiem piederīgajiem.

Projekta īstenošana noslēgsies 2022. gada 31. augustā. Kopējās projekta izmaksas – 85 212,58 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 72 430,69 eiro, valsts budžeta dotācija – 4260,63 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 8521,26 eiro.

 1. Šogad vērienīgi tiek realizēts projekts  “Marijas tilta pārbūve” pār Dienvidsusēju  Ērberģē, Mazzalves pagastā.  Darbus plāno pabeigt šogad. Tilta pārbūve bija nepieciešama, lai uzlabotu tā tehnisko stāvokli, jo pēdējos gados tilta malas vairākās vietās sāka drupt. Drīz tilts izskatīsies vizuāli pievilcīgāks. Būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010”. Tilta būvniecības izmaksas ir 249 660,40 eiro.

Projekti, kuri tiek īstenoti visā novada teritorijā  

 1. Turpinās projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā”, kurā paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot praktiskas nodarbības, seminārus, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas u.c. aktivitātes. Projekta īstenošanas termiņš - no 15.05.2017. līdz 31.05.2023. Kopējās projekta izmaksas – 161 619,00 eiro, tai skaitā ESF atbalsts ir 137 376,15 eiro un Valsts budžeta finansējums 24 242,85 eiro.
 2. Turpinās projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem!”, kurā paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases un citas aktivitātes. Projekta īstenošanas termiņš – no 29.03.2017. līdz 31.05.2023., kopējās izmaksas – 114 896 eiro, tai skaitā ESF atbalsts ir 97 661,60 eiro un Valsts budžeta finansējums 17 234,40 eiro.
 3. Turpinās projekts “Pasākumi Skrīveru sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kura ietvaros ir paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases u.c. aktivitātes. Projekta īstenošanas termiņš - no 2017.gada 29.marta līdz 2023.gada 31.maijam. Kopējās projekta izmaksas – 63 454 eiro, tai skaitā ESF atbalsts ir 53 935.90 eiro un Valsts budžeta finansējums 9 518.10 eiro.
 4. “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavā un tās apkaimē” Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, veicināt Jaunjelgavas un tās apkaimes iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos. Projekta īstenošanas termiņš: 13.04.2017. - 01.06.2023. Kopējās projekta izmaksas – 119 209.00 eiro, tai skaitā ESF atbalsts ir 101 327.65 eiro un Valsts budžeta finansējums 17 881.35 eiro.  
 5. Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņās un tās apkaimē” 30.05.2017.-31.12.2023.  Kopējās projekta izmaksas – 105 397.00, tai skaitā ESF atbalsts ir 89 587.45 eiro un Valsts budžeta finansējums 15 809,55 eiro.  
 6. "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) - sniegt individuālu atbalstu 1.-12. klašu skolēniem, atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Dotācija skolām tiek aprēķināta katru semestri, ņemot vērā skolēnu skaitu skolās no 5. līdz 12. klasei. 2021.-2022.m.g. II semestrī Aizkraukles novadam ir piešķirta dotācija 87 993.91 eiro apmērā. Projekts tiek īstenots līdz 12.2023.
 7. “PROTI un DARI!”  - attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Kopējais pieejamais ESF finansējums - 201 595,68 eiro.
 8. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - nodrošināt individualizētu mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektu atbalsta ESF, ar budžetu 163446,94 eiro. Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021. - 31.05.2023.
 9. “Atver sirdi Zemgalē!" - tiek īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība. Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.
 10. “Meža dienu 2022” ietvaros labiekārtos Kokneses parku, topošo Mazbānīša parka teritoriju Daudzevā un “Maizītes” upes ieleju Skrīveros. Kokneses parkā paredzēts iestādīt 70 tūjas un iegādāties kokmateriālu koka sētiņas atjaunošanai parkā. Topošā Mazbānīša parka teritorijā ir plānots papildināt kokaugu stādījumus ar parastajām eglēm, parastajām priedēm, āra bērziem, platlapu liepām un parastajām kļavām, kā arī uzstādīt 2 koka soliņus atpūtas zonai.  Skrīveros tiks turpināti “Maizītes” upes ielejas labiekārtošanas darbi, iestādot 17 kokus - parastās īves, Serbijas egles, parastās ievas un Eiropas ciedru priedes. Kopējās projekta izmaksas 1500 eiro apmērā tiks finansētas no Meža attīstības fonda līdzekļiem.