Jaunatne Projektu aktualitātes

Aizkraukles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Iepazīsties – politika!” (identifikācijas Nr. VP2021/5-23) īstenošanu.  

Projekta realizēšanā iesaistītie sadarbības partneri ir jaunatnes jomas atbildīgie no Aizkraukles, Kokneses apvienības, Pļaviņu apvienības, Jaunjelgavas apvienības, Neretas apvienības un Skrīveru pagasta, kā arī divas jauniešu biedrības Aizkraukles novadā, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomas attīstīšanā, jauniešu zināšanu un prasmju apgūšanas veicināšanā – jauniešu biedrība “Morfejus” un “Kokneses jauniešu biedrība”.

Projekta mērķis ir stiprināt jaunatnes jomu jaunizveidotajā Aizkraukles novadā, jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem veidojot dziļāku izpratni par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:

  • jaunatnes darbinieku  kompetenču pilnveide darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
  • izpratnes veidošana jauniešiem par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos;
  • jaunizveidotā Aizkraukles novada jauniešu domes izveide;
  • neformālas jauniešu tikšanās un sarunas ar Aizkraukles novada pārvaldes lēmumu pieņēmējiem;
  • apmācības un aktivitātes jauniešu ar ierobežotām iespējām pašapziņas celšanai, zināšanu un kompetenču pilnveidei. 

Projekta īstenošanas laiks – no 2022. gada 1. janvāra līdz 1. novembrim.

Projekta finansējums: 6792,92 eiro.

Šī gada 18. janvārī notika pirmā sadarbības partneru grupas tikšanās, kuras laikā tika pārrunāta projekta publicitāte, caurskatīts projekta aktivitāšu plāns un, izvērtējot situāciju valstī Covid -19 pandēmijas ietvaros, tika plānota projekta aktivitātes “Sadarbības partneru kapacitātes stiprināšanas un komandas veidošanas, saliedēšanas aktivitātes” īstenošana.

 

(Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.)