apstiprina tarifus

Aizkraukles novada dome novembra sēdē apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas maksu Kokneses pilsētā un Kokneses pagastā, jaunus apkures tarifus Mazzalves pagastā, īpašumam Neretas pagastā, mājai “Bērzi” Sunākstes pagastā, mājai “Liepas” Kokneses pagastā, akceptēja līguma slēgšanu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” par siltumapgādes pakalpojumiem un Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības kārtību. 

Koknesē jauni izcenojumi par ūdeni un kanalizāciju 

Izvērtējot SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" lūgumu, Aizkraukles novada dome nolēma no 2024. gada 1. janvāra paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas maksu Kokneses pilsētā un Kokneses pagastā. Ūdensapgādes maksa būs 1,58 eiro par kubikmetru un PVN (pašlaik ‒ 1,03 eiro un PVN), par kanalizāciju – 1,92 eiro par kubikmetru un PVN (pašlaik ‒ 1,55 eiro un PVN). 

Pašreizējais tarifs ir spēkā kopš 2022. gada marta. Izvērtējot 2022. gada un 2023. gada astoņu mēnešu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumus un izdevumus, SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" konstatēja, ka ar ūdenssaimniecību saistītie izdevumi pārsniedz ūdenssaimniecībā gūtos ieņēmumus, tāpēc nepieciešams pārskatīt tarifus. 

Galvenie izdevumi ir personāla, elektroenerģijas, iekārtu profilaktisko apkopju, remontdarbu un materiālu izmaksas. Kopš 2021. gada, kad tika rēķināts pašreiz spēkā esošais tarifs, būtiski ir pieaugušas darbaspēka, elektrības, iekārtu tehnoloģisko apkopju, materiālu, ūdens, notekūdeņu un dūņu paraugu analīžu izmaksas. 

Šobrīd kanalizācijas sistēmā nokļūst liels daudzums pilsētas lietus ūdeņu, kapitālsabiedrība ir konstatējusi vairākas patvaļīgas lietusūdeņu pieslēgumu vietas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas būtiski palielina attīrāmo kanalizācijas ūdeņu apjomu. Tiek strādāts, lai lietus notekūdeņu novadīšanu atvienotu no centralizētās kanalizācijas sistēmas. 

Mazāka maksa par apkuri  

Ņemot vērā granulu cenu kritumu, apstiprināta jauna apkures maksa Sunākstes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Bērzi” – 81,33 eiro par megavatstundu bez PVN. Tarifs stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Lētāka apkure būs arī daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Liepas” Kokneses pagastā. Tur no 2024. gada 1. janvāra siltumenerģijas tarifs būs 115,97 eiro par megavatstundu bez PVN.  

Izskatot Mazzalves pagasta pakalpojuma centra un Neretas apvienības pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāju lūgumus, dome apstiprināja jaunus tarifus, kas stāsies spēkā šī gada 1. decembrī. Mazzalves pagastā apkures tarifs būs 89,10 eiro (bez PVN) par vienu megavatstundu. Viena kvadrātmetra apsildes izcenojums ir 2,67 eiro (bez PVN), kam tiks piemērots koeficients par griestu augstumu. Neretas pagasta Dzirnavu ielas 5 īpašumam ir individuālā apkures sistēma, tādēļ izcenojumu bija nepieciešams noteikt nomnieku nomātajām telpām atbilstoši platībai. Tur tarifs noteikts 2,78 eiro (bez PVN) par kvadrātmetru. 

PVN fiziskajām personām ir 12%. 

Ar cenrāžiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Pašvaldība – Maksas pakalpojumu cenrāži

Turpinās sadarbību ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

Lai nodrošinātu centralizētās siltumapgādes (pārvades un sadales) pakalpojumu Pļaviņu pilsētā atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, dome nolēma piešķirt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” īpašās tiesības sniegt siltumapgādes centralizēto pakalpojumu daudzdzīvokļu mājām Pļaviņu pilsētas teritorijā, kā arī noslēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu siltumapgādes jomā uz pieciem gadiem – no 2023. gada 2. decembra līdz 2028. gada 1.decembrim. 

Veicinās efektīvu pārvaldību  

Atbilstoši likumos noteiktajam dome apstiprināja noteikumus par Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības kārtību. 

Noteikumu mērķis ir veicināt pašvaldībai piederošo kapitāldaļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī nodrošināt līdzdalības nosacījumu ievērošanu. 

Noteikumi ir saistoši Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas amatpersonām un darbiniekiem, kuru kompetencē ir pašvaldības kapitāldaļu pārvaldības jautājumi, pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātām kapitālsabiedrībām, pašvaldības kontrolētām kapitālsabiedrībām un to valdēm. 

Noteikumiem ir rekomendējošs raksturs attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kas nav pašvaldības kapitālsabiedrības, pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības vai publiski privātas kapitālsabiedrības. 

Kārtība stāsies spēkā 2023. gada 1. decembrī.