Dome
budžets 2024

Aizkraukles novada dome janvāra sēdē apstiprināja 2024. gada budžetu ‒ ieņēmumi plānoti 47,9 miljoni eiro, bet izdevumi ‒ 58,1 miljons eiro. Finansēšana (naudas līdzekļi 2023. gada beigās un aizņēmumi) ‒ 10,2 miljoni eiro.

Krista Dzene

“Šī gada budžeta plānošana bija diezgan izaicinošs process, jo vajadzības un vēlmes ievērojami pārsniedza budžeta iespējas. Algu palielinājums pedagogiem, minimālās algas celšana, līdztekus arī pārējo darbinieku algu pārskatīšana,  procentu maksājumu pieaugums, saistību apmēra pieaugums ‒ tie ir būtiskākie šī gada budžeta slogi,” stāsta Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Krista Dzene.

“Budžeta veidošanas process lika aizdomāties, vērtēt un analizēt iespējamo procesu optimizēšanu, vērst skatu iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas virzienā. Tas bija kā signāls, ka pie esošajiem nosacījumiem ar pašreizējo struktūru ilgtermiņā nevaram turpināt strādāt. Tāpēc šo gadu paredzu vairāk kā stratēģijas izstrādes, procesu pārskatīšanas un konkrētu mērķtiecīgu darbību veikšanu, kas saistās ar izdevumu apmēra pārskatīšanu gan pa funkcionālajām, gan ekonomiskajām kategorijām. Svarīga pozīcija ir ieguldījumi novada attīstībā, taču šobrīd budžetā plānots pabeigt jau uzsāktos projektus un diezgan piesardzīgi lūkoties jaunu saistību virzienā. Turpmāk vairāk meklēsim iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, lai novada izaugsme un augšupeja turpinātos.”

Leons Līdums

“Šogad budžetu pieņemšana gandrīz visās Latvijas pašvaldībās notiek sarežģīti. Šī gada novada pašvaldības budžeta veidošana bija atšķirīgāka  nekā iepriekš, jo kopumā plānotie obligātie papildu izdevumi pārsniedz pašvaldībā saņemtos ienākumus. Tas ir saistīts arī ar šī brīža satraucošajiem globālajiem procesiem pasaulē, ar kuriem dzīvojam ciešā sasaistē,” saka Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

“Neskatoties uz to, mūsu pašvaldības budžets ir pietiekams, lai nodrošinātu ikdienā nepieciešamās vajadzības. Tas ir stabils budžets. Arī mūsu pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas dažādiem atbalstiem tika saglabātas iepriekšējā apjomā, kas daudzās pašvaldībās nav iespējams. Piemēram, finansējums brīvpusdienām, jubileju un piedzimšanas pabalstiem, Černobiļas un represēto atbalstam, biznesa ideju konkursam, novada jauniešu aktivitātēm. Protams, vienmēr ir vēlme paplašināt atbalsta loku, bet šobrīd tas nav izdarāms. Ar vēl lielāku atbildību vērtējām visus izdevumus un turpmāk vēl ir jāpārvērtē izdevumi dialogā ar iesaistītajām pusēm. Pateicos visiem iesaistītajiem budžeta projekta tapšanā par atbildīgu pieeju un sapratni! Arī deputāti izjuta lielu atbildību šajā procesā un pamatīgi iedziļinājās, lai varētu balsot ar pārliecību. Paldies visiem! Ar vēl lielāku atbildību sāksim jau tagad gatavoties nākamā gada budžeta izvērtēšanai.”

Šī gada budžetā plānotie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi plānoti 47 915 872 eiro, ieskaitot pašvaldības aģentūras “Kokneses sporta centrs” un aģentūras “Ziedugravas” ieņēmumus.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums šī gada sākumā bija 10 546 254 eiro.

Šī gada ieņēmumu plāns, salīdzinot ar 2023. gada plānu, ir samazinājies par 2 117 714 eiro. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar valsts mērķdotāciju samazinājumu par 3 837 997 eiro (pedagogu atalgojumam plānoti 8 mēneši). Samazināti iestādes ieņēmumi par 203 589 eiro.

Lielākais pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šogad tas plānots 22 949 371 eiro, kas ir tikpat, cik 2023. gada izpilde, bet, salīdzinot ar pagājušā gada plānu 2023. gada 2. martā, ienākuma nodokļa prognoze 2024. gadam palielināta par 2 418 766 eiro. Šī nodokļa ieņēmumus ietekmē iedzīvotāju skaita samazinājums, izņemot Kokneses un Jaunjelgavas pilsētas, kur iedzīvotāju skaits ir pieaudzis. Novadā ir arī tendence palielināties iedzīvotāju īpatsvaram virs darbspējas vecuma. Saskaņā ar oficiālā statistikas portāla stat.gov.lv datiem 2021. gada janvārī novadā bija reģistrēti 29 367 iedzīvotāji, bet 2023. gada janvārī ‒  28 950. Iedzīvotāju skaita prognoze 2030. gadam liecina, ka Aizkraukles novadā iedzīvotāju skaits varētu samazināties par 16,3%.

Pašvaldības saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 5 596 823 eiro apmērā, kas ir par 13 % mazāk nekā 2023. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – 1 608 572 eiro, kas ir par 492 eiro mazāk nekā plānots pagājušā gada 2. martā un par 454 596 eiro mazāk nekā 2023. gada faktiskā izpilde.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 70 329 eiro apmērā.

Pieauguši procentu maksājumi

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2024. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 2 459 752 eiro par iepriekšējos gados īstenotajiem vairāk nekā 100 projektiem visā novadā, tajā skaitā ir ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, ūdenssaimniecības attīstības, ceļu un ielu pārbūves, apgaismojuma un citi projekti. Senākie aizdevumi bijušajos novados ņemti 2007.‒2013. gadā, saistību sarakstā ir arī pēdējos gados ņemtie kredīti.

Šogad par 0,563 miljoniem eiro pieauguši procentu maksājumi par saņemtajiem aizdevumiem, jo palielinājusies euribor likme,  un pavisam procentu maksājumiem nepieciešami 1 177 675 eiro.  

Šī gada budžetā plānotie lielākie projekti   

 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana.
 • Pīlādžlauka ceļa izbūve Kokneses pagastā.
 • Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās.
 • Pašvaldības ceļa Robežnieki‒Bajāri‒Aperāni pārbūve Seces pagastā.
 • Pašvaldības ceļa Tapaskrogs‒Daudzese un ceļa Pelši‒Strautiņi pārbūve Daudzeses pagastā.
 • Atjaunojamā ceļa V919 “Pievedceļš Skrīveru stacijai” Skrīveru pagastā būvdarbu uzsākšana.

Pavisam ielu un ceļu uzturēšanai, ieskaitot atjaunošanu, kopā plānoti 4 259 743 eiro. No tiem autoceļu fonda līdzekļi ir 1 241 401 eiro, pašvaldības līdzekļi ‒ 3 018 342 eiro.

Citi plānotie darbi

 • Kapsētas teritorijas paplašināšana Koknesē.
 • Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrāde Sērenē.
 • Lietus kanalizācijas sistēmas projektēšana posmā no  Jaunceltnes līdz Bitēnu ielai Aizkrauklē.
 • Bērnu rotaļu laukuma izbūve Sērenē.
 • Pandusa izbūve  Jaunjelgavā vides pieejamības nodrošināšanai Jaunjelgavas apvienības pārvaldes ēkā.  
 • Žoga izbūve attīrīšanas iekārtām Sunākstē.
 • Apgaismojuma tīkla izbūve rotaļu laukumā Koknesē.
 • Būvprojekta izstrāde autoostas telpu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai Neretā.
 • Daudzfunkcionālā sporta laukuma pārbūves turpināšana Aizkrauklē.

Plānotie izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti 58 133 465 eiro apmērā ‒ par 4 862 512 eiro vairāk nekā 2023. gada izpilde.

Izglītībai izdevumi plānoti 24 100 878 eiro, kurus plānots segt no valsts dotācijas (8 730 208 eiro), maksas pakalpojumiem (528 586 eiro), citu pašvaldību finansējuma (330 000 eiro) un pašvaldības finanšu līdzekļiem (14 512 084) eiro.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī uzturēšanas izdevumiem ir plānota 7 972 703 eiro.

Valsts dotācijas plānotas arī mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (42 947 eiro) un 1.‒4. klases ēdināšanas izdevumiem (287 185 eiro).

Sociālajai aizsardzībai plānoti 9 649 764 eiro, kas ir 16 % no kopējā budžeta un par 1 100 854 eiro vairāk nekā 2023. gada izpilde. Tajā skaitā 3 327 220 eiro ir pašvaldības pabalsti un pakalpojumi, ko sniedz Sociālais dienests, 873 984 eiro paredzēti asistentu pakalpojumiem (valsts mērķdotācija), 114 173 eiro ieplānoti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem, 21 956 eiro ir pašvaldības atbalsts sabiedriskajam transportam, 50 000 eiro atvēlēti Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētajam projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 33 972 eiro izlietos dažādu sadzīves pakalpojumu sniegšanas punktu uzturēšanai.  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam plānota valsts dotācija (79 200 eiro).  

Veselības jomā 1890 eiro ir pašvaldības dotācijas SIA “Aizkraukles slimnīca” rezidentu stipendijām un 19 218 eiro ‒ Seces pagasta feldšeru punkta darbības nodrošināšanai.

Vispārējo valdības dienestu sadaļā 5 254 027 eiro plānoti  pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, tajā skaitā deputātu darba samaksai (274 036 eiro),  domes izveidoto pastāvīgo komisiju atlīdzībai (110 210 eiro), apvienību administrācijām (702 532 eiro), pagastu pakalpojumu centru administrācijām (612 026 eiro), Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai (77 186 eiro, tajā skaitā 58 215 eiro ir valsts dotācija), izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondam (100 000 eiro).

Sabiedriskās kārtības un drošības jomā plānoti izdevumi pašvaldības policijas darba (284 711 eiro) un Dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošināšanai (137 274 eiro). Kopā sabiedriskajai drošībai un kārtībai plānots tērēt par 7 % vairāk nekā 2023. gadā.

Atpūtai, kultūrai un sportam plānoti 4 924 141 eiro, tajā skaitā  kultūras centru, tautas namu, saieta namu un bibliotēku darbības nodrošināšanai, paredzot līdzekļus gan kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, gan ēku uzturēšanai un darbinieku atalgojumam. Sporta biedrību un sportistu atbalstam ieplānoti 36 840 eiro.