Projektu aktualitātes Vide
jaunaudzes kopšana

Aizkraukles novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai ‒ jaunaudžu retināšana” (Nr. 24-04-C0LA0712-001437).

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.‒2027. gadam intervences LA7 "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai" ietvaros.

Šajā projektā paredzēts izretināt jaunaudzes divās Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajās mežaudzēs:

  • “Grīvas 1” Bebru pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 32460030026 (4,62 ha);
  • “Pie Ošiem” Iršu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 32540020082 (5,38 ha).

Jaunaudžu kopējā platība ir 10 ha. Projekta laikā plānota augšanas apstākļu uzlabošana vērtīgajām koku sugām, platību attīrot no nevērtīgajām koku sugām. Jaunaudzes tiks retinātas ar krūmgriezi rudens un ziemas periodā, ievērojot visas Latvijas normatīvajos aktos noteiktās dabas aizsardzības prasības. Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu jaunaudžu kopšanu, attīstot meža ekosistēmu noturību un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 400 eiro, publiskais finansējums ir 2 640 eiro, Aizkraukles novada pašvaldība līdzfinansējums ir 1760 eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada 31. martam.

logo

Anda Mikāla

Dabas resursu speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv